H. Catharina van Siena, patrones van onze vereniging.
   Wil je de weg van de Heer gaan? 
   Zij geeft aan dat de Heer de brug is tussen ons en de Hemel. Het geloof is de weg over de brug.
   De Hemel is de heerlijkheid van God. De wolken rondom engelen geven de heerlijkheid van God weer.
   Tot wij op het einde der tijden Hem zullen zien. Alleluia.
   Waarom zijn wij op aarde! Om God te erkennen, naar zijn wil goed te doen.
 
                                           Juli is de maand toegewijd aan het Kostbaar Bloed van Jezus

Liturgische kalender                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Gebed tot Sint Jozef
O goede Heilige Jozef, mijn tedere Vader, trouwe Bewaarder van Jezus, en zuivere bruidegom van Gods Moeder,                                                    ik smeek U met aandrang aan God de Vader, zijn Zoon voor ons gekruisigd, op te dragen. Bekom ons van de Eeuwige Vader, in de driemaal heilige naam van Jezus, de genade waarom wij smeken.....(noem uw intentie)
Vraag Hem barmhartigheid voor uw kinderen, te midden van uw eeuwige heerlijkheid. Gedenk de narigheden van onze wereld, gedenk de lijdenden, de biddenden en de wenenden "door Uw bemiddelend gebed, en dat van uw allerheiligste Bruid". Moge Jezus ons betrouwen beantwoorden en onze hoop bekrachtigen. Amen.   www.heiligen.net
 
Jaar van Sint Jozef - 8 december 2020 t/m 6 december 2021
Jaar van het Gezin - 25 maart 2020 t/m 25 maart 2021                                
 
    ___________________________________________________________________________________ 
 

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl voor de laatste update en het Bisdomblad Samen Kerk

www.kathedraaltv.nl heeft (Live)uitzendingen van de Eucharistie, conferenties, Q&A, filmpjes, catechese voor verschillende leeftijden, etc.

Youtube.com/dionysiusparochie/heerhugowaard, samen de gebedstijden en de Barmhartigheidsrozenkrans bidden, Pastoor Dohmen bidt voor.

Gebed van Gees­te­lij­ke H. Communie

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het aller­hei­ligst Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ont­van­gen. Maar ik kan dit nu niet wer­ke­lijk doen; daarom bid ik U: kom tenminste op gees­te­lij­kewij­ze in mijn hart. Ik verenig mij geheel en al met U. Laat mij nooit van U ge­schei­den wor­den. Door Christus onze Heer. Amen.

Stormgebed

Dit krachtige en buitengewone gebed is vooral bekend bij de leden van het Werk van de Heilige Engelen. De auteur is moeder Gabriele Bitterlich, stichter van deze beweging, eenvoudige moeder van een gezin uit Innsbruck, een instrument dat door God is gekozen om de kennis en toewijding van de heilige engelen te verdiepen en daarom met hen samen te werken bij de heiliging van zielen, in het bijzonder van priesters.                
 'O God één en drie, almachtig en eeuwig,
Voordat we de heilige engelen smeken en om hun hulp vragen, buigen wij, uw dienaren, voor uw voeten neer en aanbidden u, Vader en Zoon en Heilige Geest. Moge u voor altijd worden geprezen en verheerlijkt en alle engelen en mensen die u hebt geschapen, aanbidden u, houden van u en dienen u, o heilige, sterke en onsterfelijke GOD.
Ook u, Maria, Koningin van alle engelen, verwelkom onze smeekbede aan Uw dienaren en zend het door naar de Troon van de Allerhoogste. Gij die alles kunt doen met de kracht van uw smeekbede en Gij, Middelares van alle genade, laat ons genade, redding en hulp vinden. Amen.
Gij heilige engelen, krachtig en glorieus. U bent door GOD aan ons gegeven, voor onze bescherming en onze hulp:
Wij smeken u in de Naam van God, één en drieënig, kom ons snel te hulp.
Wij smeken u in de naam van het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus: kom ons snel te hulp.
Wij smeken u in de Almachtige Naam van Jezus: kom ons snel te hulp. 
Wij smeken u om de wonden van onze Heer Jezus Christus: kom ons snel te hulp. 
Wij smeken u voor alle martelaren van onze Heer Jezus Christus: kom ons snel te hulp. 
Wij smeken u om het heilige Woord van God: kom ons snel te hulp. 
We smeken u om het Hart van onze Heer Jezus Christus: kom, snel ons te hulp.
Wij smeken u in de Naam van Gods liefde voor ons, armen: kom ons snel te hulp.
Wij smeken u in de naam van Gods trouw aan ons, armen: kom snel ons te hulp.
Wij smeken u in de naam van de barmhartigheid van God jegens ons ellendigen, kom ons snel te hulp. 
Wij smeken u in de Naam van Maria, Moeder van GOD en onze Moeder: kom snel ons te hulp. 
Wij smeken u in de naam van Maria, Koningin van hemel en aarde: kom ons snel te hulp. 
Wij smeken u in de naam van Maria, uw koningin en dame: kom ons te hulp.
Wij smeken u om uw eigen gelukzaligheid: kom ons te hulp.
Wij smeken u om uw eigen trouw: kom ons te hulp. 
Wij smeken u voor uw inzet in de strijd voor het Koninkrijk van GOD: kom ons snel te hulp. 

We smeken u:       bedek ons ​​met uw schild.
We smeken u:       verdedig ons met uw zwaard.
Wij smeken u:       verlicht ons met uw licht.
Wij smeken u:       red ons onder de beschermende mantel van Maria.
We smeken u:       verberg ons in het Hart van Maria.
We smeken u:       plaats ons in de handen van Maria.
Wij smeken u:       wijs ons de weg naar de deur van het leven: het open Hart van Onze Lieve Heer.
Wij smeken u:       leid ons veilig naar het Vaderhuis.
En Gij, negen koren van gezegende geesten: kom ons snel te hulp.
Gij, die door GOD zijn gegeven als onze bijzondere metgezellen: kom snel onze hulp te hulp.
Het kostbaar bloed van onze Heer en Koning werd voor ons, arme mensen vergoten:  haast u om ons te helpen, wij smeken u. 
Het Hart van Onze Lieve Heer en Koning klopt met liefde voor ons armen: haast u om ons te helpen, wij smeken u. 
Het Onbevlekt Hart van de Allerheiligste Maria, uw Koningin, klopt met liefde voor ons armen: haast u om ons te helpen, wij smeken u.                                                                                                                                                                                                                                                             Heilige aartsengel Michaël!   Vorst van de hemelse legerscharen, overwinnaar van de helse draak, gij hebt van God de kracht en de macht ontvangen, om door de deemoed de hoogmoed van de machten der duisternis te breken. Wij smeken u, verkrijg ons een ware deemoed des harten, een onwankelbare trouw om de Wil van God steeds te vervullen, en sterkte in lijden en nood. Help ons staande te blijven voor de rechterstoel van God.                                                                                                                                                                 
 
Heilige aartsengel Gabriël!  Engel van de Menswording, getrouwe bode Gods, open onze oren ook voor de zachte vermaningen en de lokroep van het brandende Hart van onze Heer. Mogen wij u steeds voor ogen hebben, zo vragen wij u, zodat wij Gods Woord goed verstaan, daaraan gevolg geven en gehoorzamen en doen wat God van ons wenst. Verkrijg ons waakzaamheid en bereidwilligheid, zodat de Heer ons bij zijn komst niet slapend vindt.
 
Heilige aartsengel Rafaël, “Liefdespijl” en medicijn van Gods liefde. Wij smeken u, verwond ons hart door de brandende liefde van God en laat deze wonde nooit genezen, opdat wij ook in het leven van elke dag op de weg der liefde blijven en door de liefde steeds zegevieren. 
 
Helpt ons, grote heilige Broeders, Mededienaars voor God! Behoedt ons voor onszelf, voor onze eigen lafheid en lauwheid, onze ik-zucht en hebzucht, onze afgunst en ons wantrouwen, onze zucht naar verzadiging, het goed hebben en erkend worden. 
Bevrijdt ons van de ketenen der zonde en van de gehechtheid aan het aardse. Neemt ons de blinddoek van de ogen die wij onszelf omgedaan hebben, om de nood rondom ons niet te hoeven zien en ongestoord met onszelf bezig te zijn en in zelfbeklag op te gaan. Plant de prikkel van een heilige onrust naar God in ons hart, zodat wij onvermoeibaar en vol verlangen, berouw en liefde, God zoeken. 
Ziet naar het Bloed van onze Heer, dat ter wille van ons gevloeid is. Ziet naar de tranen van uw Koningin, die zij om ons geschreid heeft. Ziet naar het beeld van God in ons, dat Hij in liefde op onze ziel gedrukt heeft en dat nu door onze zonden misvormd is!

Helpt ons God erkennen en aanbidden, beminnen en dienen! Helpt ons in de strijd met de machten der duisternis die ons heimelijk besluipen en in het nauw drijven. Helpt ons, opdat niemand van ons verloren gaat en wij eenmaal jubelend in de eeuwige zaligheid verenigd zijn. Amen.

St. Michaël, sta ons met uw Engelen bij, help ons en bid voor ons!
St. Gabriël, sta ons met uw Engelen bij, help ons en bid voor ons!
St. Rafaël, sta ons met uw Engelen bij, help ons en bid voor ons! 

H. Aartsengel Michael, Gij, Prins van de hemelse milities, Winnaar van de helse draak, hebt van GOD de kracht en de kracht ontvangen om met nederigheid de trots van de machten der duisternis. Bevrijd ons van de ketenen van zonde en gehechtheid aan aardse dingen. 
 
"De zielen kunnen nog niet begrijpen hoe ontzettend veel Maria van ons houdt en alles voor ons doet om ons naar de Heer te leiden. Maar als je je vastklampt aan de hand van de beste moeder, in pijn en vreugde, zal ze zelf de kist met mysteries openen. van haar liefde. Ze zal je vooruit helpen als je denkt dat je er niet meer tegen kunt. Ze verlaat je nooit. '
Moeder Gabriele Bitterlich
 

Voorbeden in gebedstijd

- Bidden we om Vrede. In deze dagen in het bijzonder voor het Heilige Land.

- Vele noden in de wereld vragen om gebed: vluchtelingen in nood, geloofsvervolging wereldwijd, kindbruiden, armoede, drugsverslaafden, onze gezinnen, enz. zie ook de website www.kerkinnood.nl

- voor Maira, die op 13-jarige leeftijd is ontvoerd, tot bekering en een huwelijk gedwongen door een moslim in India.

- veel christenen, priesters en religieuzen in Nigeria krijgen te maken met extreme vervolging en ontvoeringen door Boko Haram. In het afgelopen jaar werden in dit land meer christenen vermoord dan in alle andere landen van de wereld samen: 3530 christenen werden omgebracht vanwege hun geloof.

- voor Leah Sharibu in Noord-Nigeria, zij was 14 jaar toen ze werd ontvoerd door Boko Haram. Ze werd samen met 109 andere schoolmeisjes ontvoerd van haar school. Dat was op 19 februari 2018. Een maand later konden alle meisjes worden bevrijd, behalve Leah. Als enige christen in de groep weigerde ze haar geloof in Christus af te zweren. Enkele maanden later was er contact met de ontvoerders. Ondanks dat ze met de dood werd bedreigd, hield Leah ook toen vast aan haar geloof. De ouders van Leah roepen op tot gebed voor hun dochter, dat de Heer haar zal beschermen en haar hart zal bewaren. Ze hopen vurig op haar vrijlating.

- voor zuster Gloria in Mali (Afrika): 'Zij heeft een grote toewijding aan de Kerk en aan de zaak van de armen'. De Colombiaanse werd op 7 februari 2017 ontvoerd door jihadisten die banden hebben met Al-Qaeda. In oktober 2020 werd vernomen dat zij nog leeft.Nu in de maand juli is een briefje door haar broer ontvangen. Wij weten dat de omstandigheden van onze zuster niet de beste zijn. De afgelopen vier jaar heeft zij in de woestijn doorgebracht, afwisselend in 33 verschillende kampen van de jihadistische groepering. Haar gezondheidstoestand is niet de beste vanwege die situatie. We vragen daarom om gebed voor onze zuster en de steun die we kunnen bieden. Blijven wij bidden en handelen voor de vrijlating van zuster Gloria Cecilia Narvaez Argoty.

- voor Congo, waar gewapende groepen scholen en ziekenhuizen verwoesten en Leraren en leerlingen, en zelfs patiënten worden gedood.

"Wij moeten de stem van de vrijheid verheffen, voor alle ontvoerde katholieken, voor alle gelovigen en niet-gelovigen in de wereld.” www.kerkinnood.nl 


Getuigenis op www.heilige-michael.nl

Het was november 2008. Die nacht viel mijn dochter snel in slaap en ik deed mijn keukenklusjes en wilde toen gaan slapen.
Ik hoorde mijn dochter praten, ze was rusteloos vanwege haar hoge koorts. Ik controleerde haar temperatuur en die bereikte 41 graden! Ik keek in ons medicijnkastje, maar er waren geen medicijnen om haar koorts te verlagen. De apotheek was al gesloten. Om haar koorts te verminderen, veegden mijn man en ik haar afwisselend af met een in water gedrenkte handdoek. Maar de koorts daalde niet.
We besloten voor onze dochter te bidden en onze Engelen te vragen ons te helpen. We hebben veel rozenkransen gebeden – Rozenkransen van Gods Barmhartigheid,

die mijn dochter ook met ons had gezongen. Tenslotte baden we met haar het gebed “Engel van God”.
Hoewel het haar niet goed ging, gebeurde er een wonder: haar temperatuur daalde tot 37,5 graden.
Toen sliepen we allemaal heel goed. De volgende dag gingen we toch naar een dokter met als diagnose dat ze een beetje bloedarmoede had, maar verder ging het haar goed.
We danken onze Engelbewaarders heel erg dat hij haar geholpen heeft!

 

De heiligheid van de tijd  -  de katholieke week -

Alle tijd behoort aan God Zelf zoals Hij de hele tijd heeft verlost, en we zien de heiligheid van de tijd voornamelijk op Zondag. Net zoals we een tiende moeten betalen, een deel van onze inkomsten, voor de armen en voor de behoeften van de kerk, zo moeten we ook een tiende van onze tijd aan God betalen in de vorm van het bijwonen van de zondagsmis.

We lezen in de Baltimore Catechismus de duidelijke leer van de kerk over de heiligheid van de zondag:

'Door het derde gebod wordt ons geboden de dag des Heren en de heilige dagen van de verplichting heilig te houden, waarop we onze tijd moeten besteden aan de dienst en aanbidding van God. Heilige plichtsdagen zijn speciale feesten van de kerk waarop we, op straffe van doodzonde, verplicht zijn om de mis te horen en ons te onthouden van slaafse of lichamelijke inspanningen wanneer dit zonder groot verlies of ongemak kan worden gedaan. Degene die vanwege hun omstandigheden het werk op heilige dagen van verplichting niet kan opgeven, moet er alles aan doen om de mis te horen en moet in biecht ook uitleggen dat het nodig is om op heilige dagen te werken. ”

Het Derde Gebod verbiedt dienstbaarheid op Zondag uitdrukkelijk. We kunnen dus niet het gazon maaien, naar een nieuw appartement verhuizen, ons huis schilderen of enig ander fysiek werk verrichten dat dienstbaar is - dat wil zeggen werk dat in het verleden door een dienstknecht zou zijn gedaan. De kerk beveelt verder dat alle zondagen - en alle andere heilige dagen van verplichting - verplichte dagen van de misbezoek zijn. De heiligheid van de zondag vereist niet alleen het zich onthouden van bepaalde handelingen, maar ook het doen van andere. Het missen van een mis op een van deze dagen zonder een ernstige reden - zoals een ernstige ziekte of het onvermogen om redelijkerwijs vervoer te krijgen - is een doodzonde.

Als u op een Zondag of heilige dag van verplichting om een ​​legitieme reden het Heilig Misoffer niet kunt bijwonen, moet u toch uw best doen om God te aanbidden en de dag te heiligen; bijvoorbeeld door de Mis voor die dag voor het Missaal te bidden, vroom naar een online uitzending van de Mis te kijken, thuis een heilig uur te maken, of een andere vrome oefening van toewijding. Hoewel deze activiteiten de mis nooit kunnen vervangen, laten ze, voor iemand die om ernstige redenen legitiem niet in staat is om bij te staan ​​bij de mis, wel de goede bedoeling van een katholiek zien om zijn tijd vrijwillig op te offeren voor de liefde van God. Het wordt sterk aangeraden dat elke individuele ziel een dergelijke "vervangende" spirituele activiteit heeft, evenals de voorwaarden die dit zouden rechtvaardigen, goedgekeurd door hun pastoor of biechtvader.

Zondag biedt de gelovigen een goede gelegenheid om deel te nemen aan gemeenschappelijke gebeden van de rozenkrans, vespers, lof  en zegeningen (indien beschikbaar), en is de dag waarop de gelovigen het meest bereid zouden moeten zijn om katholieke kranten, boeken en tijdschriften te lezen. Andere prijzenswaardige activiteiten zijn bijvoorbeeld het luisteren naar katholieke preken, het bekijken van video's van katholieke conferenties, het bestuderen van de catechismus of het geven / ontvangen van aanvullende religieuze onderwijslessen. Het is een rustdag van fysiek werk zodat we deze tiende van onze tijd aan God kunnen geven.

En het moet ook worden onderstreept dat alleen het bijwonen van de katholieke mis onze zondagverplichting vervult. Een protestantse dienst bijwonen doet dat niet. In feite is het bijwonen van een niet-katholieke vorm van aanbidding ernstig zondig. Als je bijvoorbeeld op een zondag naar een lutherse dienst zou gaan in plaats van naar de mis, zou je twee doodzonden hebben die je ziel veroordelen - ten eerste, de zondagsmis missen en ten tweede deelnemen aan de valse aanbidding van andere religies. De leringen van de kerk hierover zijn duidelijk.

Bovendien begrijpt alleen de katholieke religie terecht dat niet alleen de zondag, maar de hele week aan God is gewijd. Vrijdag zijn bijvoorbeeld boetvaardige dagen ter herinnering aan de wrede martelingen, kruisiging en dood van Onze Lieve Heer op Goede Vrijdag. Daarom zijn we verplicht om op alle vrijdagen van het jaar boete te doen .

Een van de meest voorkomende karikaturen van katholieken is het veelvuldig eten van vis op vrijdag. Toch begrijpen maar weinig niet-katholieken deze praktijk helemaal. En de trieste waarheid is dat de meeste katholieken tegenwoordig deze praktijk niet goed naleven, aangezien onthouding van vlees op vrijdag eigenlijk het hele jaar door vereist is - NIET alleen tijdens de vastentijd.

Laten we een paar minuten de tijd nemen om deze praktijk te begrijpen. Helaas is het wetboek van kerkelijk recht van 1983 gevuld met een aantal onduidelijkheden. Om deze reden vertrouw ik ook sterk op de oorspronkelijke Code van Canon Law uit 1917 om deze ontbrekende hiaten in te vullen en de leringen van de kerk te verduidelijken.

Samenvattend zijn katholieken zonder uitzondering verplicht om zich op vrijdag in de vastentijd van vlees te onthouden en zich op alle vrijdagen van het jaar van vlees te onthouden, tenzij de bisschoppenconferentie van dat gebied een alternatieve boete toestaat. Dit is echter een nieuwigheid. Veel trouwe katholieken kiezen er echter gewoon voor om de traditie te respecteren om zich het hele jaar door op vrijdag te onthouden van vlees, in plaats van een alternatieve boete te vervangen. Dat is wat ik doe en wat ik je aanmoedig om ook te doen.

Houd er rekening mee dat het vervangen van een alternatieve boete in plaats van onthouding niet is toegestaan ​​tijdens de vastentijd. Zoals de Code of Canon Law 1917 duidelijk maakte, is dit bindend voor alle katholieken. De vereiste van boete op vrijdag is ook het hele jaar bindend, behalve wanneer een heilige dag van verplichting op een vrijdag valt. Een andere uitzondering is de vrijdag na de Amerikaanse Thanksgiving onder de zogenaamde Turkije-indult, waar paus Pius XII een ontheffing van deze wet heeft verleend, zodat katholieken in de Verenigde Staten vrijdag hun overgebleven kalkoen mogen eten. Dit zijn de enige twee traditionele uitzonderingen.

Toen ik op de universiteit zat, had ik een kamergenoot die op een dag in de vastentijd zei dat hij die vrijdag naar een feest zou gaan, zodat hij zich in plaats daarvan op donderdag zou onthouden van vlees. Je kunt dat niet doen. Het moet op vrijdag gebeuren omdat Christus op vrijdag stierf. En een salade moeten eten en geen burger is een klein offer. Als u dat niet kunt, hoe kunt u dan de verleidende zonden van het vlees weerstaan? Hetzelfde geldt voor zondag. Je kunt niet zeggen, ik heb het erg druk op zondag, dus ik ga gewoon naar de mis op maandag om aan mijn verplichting te voldoen. Zo werkt het niet.

We leven dus gedeeltelijk een katholiek liturgisch leven door: 1. naar de mis te gaan op zondagen en heilige dagen; 2. zich onthouden van alle dienstplicht (handarbeid, schoonmaak, lichamelijke arbeid, enz.) op zondag en heilige dagen; en 3. Onthouden van vlees op alle vrijdagen van het jaar, tenzij er een geldige uitzondering optreedt.

Maar dit zijn de minimumvereisten. Om echt een liturgisch leven te leiden, kunnen we niet tevreden zijn met het niet zondigen tegen deze wetten - we moeten dieper in het liturgische leven willen binnendringen. En dat kunnen we doen door elke dag van de week te eren. 

Zondag is gewijd aan de opstanding. 

Maandagen zijn gewijd aan de Heilige Geest en de zielen in het vagevuur. Bid je tot de Heilige Geest om leiding, vooral op maandag? Bid je voor de zielen in het vagevuur op maandag? Heb je er een gewoonte van gemaakt om op maandag een nabijgelegen begraafplaats te bezoeken om daar voor de doden te bidden?

Dinsdagen zijn gewijd aan de Heilige Engelen. Zorg je ervoor dat je op dinsdag tot je beschermengel bidt? We kunnen ook op dinsdag de rozenkrans van de H. Aartsengel Michael bidden, zie hiervoor www.gebeden-site.jouwweb.nl. De rozenkrans van St. Michael is een toewijding waarvan maar weinig katholieken zich meer bewust zijn. Dinsdagen zijn ook gewijd aan het Heilig Aangezicht van Jezus, aan St. Antonius van Padua en St. Dominic.

Woensdag staat in het teken van St. Josef. Welke devoties kun je woensdag doen om Sint-Jozef te eren? Na de Heilige Maagd Maria krijgt hij immers de hoogste verering onder alle heiligen. Je zou kunnen overwegen om een ​​Litanie tot St. Joseph te bidden of verschillende andere gebeden van Sint Jozef die in een goed gebedenboek te vinden zijn.

Donderdag is gewijd aan het Heilig Sacrament. Kunt u uw plaatselijke kerk, kapel of heiligdom bezoeken voor eucharistische aanbidding? Zelfs als de Heilige Hostie niet wordt blootgesteld in de monstrans, verblijft Onze Lieve Heer altijd in katholieke tabernakels (zoek naar de brandende lamp van het heiligdom). We kunnen en moeten ons best doen om God op donderdag te eren in het Heilig Sacrament. Uiteraard heeft donderdag deze bijzondere nadruk, aangezien Onze Lieve Heer het sacrament van het altaar op Witte Donderdag heeft ingesteld. (En wat interessant is, is dat traditionele seminaries niet alleen op zondag maar ook op donderdag gesloten waren - ter ere van de instelling van het Heilig Sacrament en van het priesterschap. Dat is een gebruik dat ook buiten de boot is gevallen.)

Vrijdag is gewijd aan de passie van Christus. Bid de heilige Kruisweg.

Zaterdag is gewijd aan de Heilige Maagd Maria, omdat alleen zij op de heilige zaterdag haar geloof in onze Heer heeft behouden. Roepen we haar op zaterdag op een speciale manier aan. Misschien kunnen we een extra toewijding toevoegen aan het gebed van de rozenkrans op die dag, bijvoorbeeld de Litanie van Loreto. U kunt er op zaterdag ook een gewoonte van maken om verse bloemen te plaatsen voor een afbeelding van Onze Lieve Vrouw of om lofzangen te zingen ter ere van haar. Een zeer belangrijke praktijk, die in onze eeuw door God een bijzondere betekenis heeft gekregen en waarmee speciale genaden beschikbaar worden gesteld, is de toewijding van de eerste zaterdag.


 Evangelie onder alle volkeren

Jezus Zelf heeft in het Evangelie Zijn leerlingen op het hart gedrukt:

“Ga naar de uiteinden der aarde en maak alle volkeren tot MIJN leerlingen en doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.”

Heeft Jezus ergens gezegd: Vind alles goed vanuit de liefde en de broederlijkheid?

Hoe de rozenkrans te bidden

 Afbeelding van How to Pray the Rosary 

Wees Gegroet

1. Wees gegroet Maria

Vol van genade
De Heer is met U
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
En gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot.

2. Heilige Maria

Moeder van God
Bidt voor ons zondaars
Nu en in het uur van onze dood. Amen.


Het Wees Gegroet bestaat uit twee delen:

Het eerste deel staat in de Bijbel en het tweede deel is door de kerk toegevoegd. In het eerste deel herhalen we de woorden van de engel en Elisabeth

1. In het evangelie van Lucas (in de Bijbel het Nieuwe Testament) in hoofdstuk 1 vers 26 staat: dat de engel Gabriël naar Maria toeging en haar aansprak met de woorden:

“Wees gegroet Maria vol van genade,

de Heer is met U,

gij zijt de gezegende onder de vrouwen.”

De engel zei ook tot haar:

“Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God.”

En de engel vertelt haar dat de heilige geest op haar zal neerdalen en dat zij de moeder zal worden van de zoon van God.

Van de engel vernam zij dat haar nicht Elisabeth ook in verwachting is - zij is al in haar zesde maand -, Maria spoed zich naar het bergland, naar een stad van Juda en gaat in het huis van Zacharias; Maria begroet Elisabeth. Toen Elisabeth de groet van Maria vernam, sprong het kind op in haar schoot en werd Elisabeth met de heilige Geest vervuld. En ook Elisabeth zei:

“Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en

 gezegend is de vrucht van uw schoot.”

Voor alle duidelijkheid: Elisabeth wist door de openbaring van de heilige Geest, dat Maria in verwachting was, zonder dus dat Maria het haar gezegd had.

Zoals u ziet zijn de eerste zinnen van het Wees Gegroet letterlijk overgenomen uit de Bijbel ( de heilige Schrift).

“Heilige Maria, moeder van God bid voor ons…”

Maria is de moeder van Jezus, de Zoon van God, maar zij is ook onze moeder geworden (zie in de Bijbelboek Johannes hoofdstuk 19 vers 27). Wij kunnen haar al onze zorgen en verlangens toevertrouwen. Zij bid voor ons:

“Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.”

(KKK=Katechismus van de katholiek kerk nr. 2677)

Doordat wij aan Maria vragen om voor ons te bidden, erkennen wij dat wij zondaars zijn. Nu in het heden vertrouwen wij op haar net zoals zij aanwezig was bij de dood aan het kruis van haar Zoon, vragen we haar om ook bij onze dood, als ónze moeder, aanwezig te zijn.  - E.T. - 

 

                                         

 

 

 

[/pb_text]

Heilig Hart van Jezus

[/pb_column][/pb_row]