Geachte dames,
Groot is de vreugde nu komende maanden 4 diakens de wijding tot het priesterschap gaan ontvangen. Bidden wij om Gods' Zegen over hen.
 
De huidige beperkende maatregelen maken het helaas niet mogelijk (dag)bijeenkomsten te organiseren.
___________________________________________________________________________________________________ 

Op zondag 14 juni, Hoogfeest van het Heilig Sacrament, is voor het eerst weer de heilige Communie uitgereikt. Hierbij dient een scherm en een tenacolo (hostietangetje) gebruikt te worden. Onze ziel bloed nu de tongcommunie niet ontvangen mag worden. Tot 1 juli dient u zich in te schrijven bij de parochie indien u de heilige mis wilt bijwonen, omdat maximaal 30 personen op 1.5m toegestaan zijn.         www.bisdomhaarlem-amsterdam. 

Na 1 juli is er geen beperking meer van het aantal kerkgangers, wel blijft de 1.5m van kracht. De Livestream gaat voorlopig gewoon door, zowel van HH Missen, eucharistische Aanbidding, cathechese, enz., via O.L.V. ter Nood in Heiloo; Kathedraal TV; Radio Maria DAB+ radio en internet/ipad  om 08.30, 12.15 en 17.30 uur de rozenkrans en om 09.00 en 19.00 uur Eucharistie.

Dragen wij dit offer op voor de noden en dwalingen in de wereld; voor de bekering van onze families. Laten wij met zijn allen ( thuis ) in gebed en/of met geestelijke communie ons hierbij aansluiten. Wij zijn nooit alleen; Jezus, Maria en Jozef bid voor ons, H. Engelbewaarder waak over ons. 

Gebed van Gees­te­lij­ke H. Communie

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het aller­hei­ligst Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ont­van­gen. Maar ik kan dit nu niet wer­ke­lijk doen; daarom bid ik U: kom tenminste op gees­te­lij­kerwij­ze in mijn hart. Ik verenig mij geheel en al met U. Laat mij nooit van U ge­schei­den wor­den. Door Christus onze Heer. Amen.

Liturgische kalender  

Juni = maand ter ere van het Heilig Hart van Jezus

zaterdag 27 juni - Cyrillus van Alexandrië, Egypte; bisschop & kerkleraar. Cyrillus volgde zijn oom Theofilus op als bisschop van de stad Alexandrië in Egypte. Om zijn onvermoeibaar ijveren voor het ware geloof in woord en geschrift wordt Cyrillus betiteld als 'Verdediger van Katholieke Geloof' en 'Verdediger van de Waarheid' en ook wel als 'Sluitstuk van de Kerkvaders' of als 'Vurig Aanhanger van Nauwkeurige Formuleringen'. Dit laatste vooral vanwege zijn scherpzinnige redeneringen en argumentaties.

Maandag 29 juni - H.H. Apostelen Petrus en Paulus. Paulus heeft zoveel gereisd in dienst van het evangelie, dat hij de eretitel van 'De Apostel' heeft meegekregen. Toch heeft hij Jezus niet persoonlijk gekend. Pas na diens heengaan heeft hij zich bij zijn leerlingen gevoegd. Drie jaar lang bereidde hij zich in het verborgene voor op zijn zending. Toen trad hij uit de schaduw en ondernam vier grote reizen. Intussen schreef hij een onbekend aantal brieven, waarvan er veertien in het Nieuwe Testament in de bijbel zijn opgenomen.

Petrus, Apostel, martelaar, † 67. Petrus heette aanvankelijk Simon, zoon van Jona (of Johannes). Zijn broer heette Andreas. Zij waren vissers op het moment dat Jezus hen vroeg Hem te volgen (Markus 01,16-20). Van Jezus kreeg hij de bijnaam Petrus ('rots': Matteus 16,18; Johannes 01,42). Hij was getrouwd. Dat mogen we afleiden uit het feit dat hij een schoonmoeder had. Zij wordt door Jezus genezen (Markus 01,29-31). In de eerste tien hoofdstukken van het bijbelboek ‘Handelingen van de Apostelen’ wordt verteld hoe Jezus’ leerlingen, en Petrus in het bijzonder, steeds meer bezield werden door zijn Heilige Geest, en dus steeds meer op Jezus gingen lijken.

dinsdag 30 juni - Eerste Christenmartelaren † ca 64, die vielen ten tijde van keizer Nero. Hoewel Rome in de eerste eeuw van de jaartelling een smeltkroes was van allerhande godsdiensten, religies en sektes, namen de christenen toch een aparte plaats in. Na de beruchte brand van Rome in 64, door de Keizer gesticht. Er vielen honderden slachtoffers. Om de geruchten de kop in te drukken die naar hem als schuldige wezen, liet hij christenen arresteren en op geraffineerde manieren doodmartelen.

woensdag 1 juliAaron, Aartsvader, hogepriester, † ca 1200 vóór Christus, Hor, Sinaï-woestijn. zoon van Amram en Jokebed, uit de stam van Levi. Na de wonderbare doortocht door de Rode Zee een lied wordt aangeheven, zet Mirjam het in, 'de zuster van Aäron'. Een andere keer probeerden enkele leden van het volk zich de waardigheid en rituelen van het priesterschap toe te eigenen. Zij werden gestraft met de dood (Numeri 16). Vervolgens beval de Heer dat de leiders van elke stam een staf naar de tent van de samenkomst moesten brengen. Op iedere staf moest de naam van de leider geschreven worden. Voor de stam Levi kwam er de naam van Aäron op te staan. De staven werden voor de Heer neergelegd. God zou zijn voorkeur uitspreken en dat kenbaar maken door de staf van de uitverkorene te laten bloeien. De volgende morgen bleek, dat Aäron's staf was gaan bloeien: er zaten blad, bloemen en amandelen aan. Zo bleek dat God Aäron in zijn functie als hogepriester bekrachtigde. Hij stierf - honderddrieëntwintig jaar oud - op weg naar het Beloofde Land op de berg Hor in het veertigste jaar na de uittocht uit Egypte. Volgens Lukas 01,05-13 zou Johannes de Doper van hem afstammen.

vrijdag 3 juli - H. Thomas, Apostel, martelaar (ook Didymus of Ongelovige Thomas) † 1e eeuw. Volgens vele bijbeluitleggers slaat Jezus' verwijt over Thomas' ongeloof op het feit, dat hij eerst de bewijzen moest zien, anders geloofde hij niet wat hem verteld werd. Dit lezen we ook in Jezus' slotwoorden. Er is ook een andere uitleg mogelijk. Deze brengt Thomas' ongeloof in verband met Gods grootheid. En dat is dan ook wat Thomas belijdt, als Jezus zich aan inderdaad hem vertoont! Volgens de overlevering trok hij na Pinksteren naar Oost-Azië en preekte het evangelie onder Parthen, Meden en Perzen en zou hij zelfs tot in India gekomen zijn. Hier stierf hij als martelaar.

zaterdag 4 juli - Eerste zaterdag van de maand; om Priesterroepingen en Eerherstel. OLV van Fatima vraagt om 5 eerste zaterdagen; de eucharistie, biecht, gebed voor de Paus,

woensdag 8 juli - Marie-Adolphine (Anna Catharina, roepnaam Kaatje) Dierckx, ofm, missionaris van Maria, martelares, † 1900, Tai-Yuan-Fou, provincie Chansi, China, met 6 medezusters en een aantal anderen onder de Boxeropstand.

Bron: www.heiligen.net 

Van wie kan ik hulp verwachten ...                                                                               

Er is een soort van gebed, dat ook heel machtig is als afweer tegen de boze! Dat is de Lofprijzing!

Lofgebeden  brengen ons dichter bij God en vervullen onze zielen met Zijn aanwezigheid, licht en vrede. Daarom zijn ze een krachtig middel om de duivel uit te drijven. De heilige Engelen van God zingen zonder ophouden het Sanctus...

Sanctus, Sanctus, Sanctus                        Heilig, Heilig, Heilig,
Dominus Deus Sabaoth                             Heer God van de hemelse Machten,
Pleni sunt caeli et terra                              Vol zijn Hemel en aarde
Gloria tua, hosanna in excelsis                 Van Uw heerlijkheid, hosanna in den hoge
Benedictus qui venit in nomine Domini     Gezegend is Hij die komt in de naam des Heren
Hosanna in excelsis                                  Hosanna in den Hoge.

Door samen met hen God te loven en te prijzen zijn we meer verenigd met hen en worden we geholpen door hun bescherming. Dit gebed drukt ook de eerbiedwaardige vrees uit die een bijzondere bescherming met zich meebrengt, zoals de psalm ons leert: “De Engel des Heren omringt hen die Hem vrezen, en bevrijdt hen” (Ps. 34,7).

Bovendien zijn gebeden van dankzegging ook een krachtige bron van bescherming.

De H. Paulus zegt in dit verband: 

Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus”. Fil 4,6-7. www.heilige-michael.nl/alle-posts

Gebed gevraagd

Als Katholieken is het onze plicht om voor vrede te bidden...Voor christenen, die in conflict gebieden wonen. Voor hen die in vredesmissies  werken en hun gezinnen. Voor de volken in het Midden-Oosten, waar velen onnodig lijden, in angst leven en gevaar lopen. Bidden we dat er  een vreedzame oplossing gevonden mag worden, dat landen zich niet laten meesleuren in de strijd. 

Bidden voor hen die lijden onder het Coronavirus, dat dit virus spoedig teneinde mag komen. Laten we extra bidden voor onze  regeringsleiders dat zij wijze beslissingen nemen. Bidden wij dat volken zich bekeren.

Bidden wij voor de priesters, om heiligheid en vragen wij om roepingen.

Bidden wij voor minderjarige meisjes, die ontvoerd worden, tot bekering en huwelijk gedwongen worden, speciaal voor Huma in Pakistan.  Amenkerkinnood.nl

Christenen kunnen nooit alleen zijn. Geen enkele ziekte of crisis heeft de kracht om ons te scheiden van de liefde van Christus, die Liefde  alleen ondersteunt ons. Wij zijn een volk dat blijvend hoop zal hebben!

De huidige pandemie maakt deel uit van het kruis dat we dragen. Laten we onder  zijn gewicht niet struikelen, noch aarzelen. Het kruis omarmen zodat het ons zal zuiveren, waardoor de liefde van Christus die alle dingen overwint, voor altijd zegevierend zal stralen.

Gebed voor de stervenden

Zovele zielen sterven in eenzaamheid en zonder de laatste sacramenten.                                                                          H. Catharina van Siena                                                                                                                                                                                                                         

Allergoedertierendste Jezus, Gij, Die brandt van een zo vurige liefde voor de zielen, ik smeek U bij de doodsstrijd van Uw Allerheiligst Hart en bij de smarten van Uw Onbevlekte Moeder: zuiver in Uw kostbaar Bloed de zielen van de zondaars van de gehele wereld die nu in doodsstrijd zijn, en vandaag of vannacht nog zullen sterven. Hart van Jezus in doodsstrijd, heb medelijden met de stervenden. Medelijdend Hart van Moeder Maria, bid voor alle stervenden dat ze niet verloren zullen gaan.

Akte van Liefde tot redding van de zielen 
Jezus, Maria en Jozef, ik bemin U, redt de zielen, redt de priesters.

Gebedje voor overledene(n) 
Heer geef zijn/haar ziel de eeuwige rust, moge het eeuwige Licht hem/haar verlichten, opdat hij/zij moge rusten in vrede. Amen. 

Gebed voor de zielen in het vagevuur
Hemelse Vader, ik bid U voor alle zielen die nog een tijd van loutering ondergaan in het vagevuur. Ontferm U over hen, die hun fouten oprecht betreuren, die bidden voor hun verlossing en vol verlangen naar U uitzien. Heer, vergeef hen de aardse zwakheden die zij hadden. Ik bid U daarbij vooral voor mijn overleden familieleden, dierbaren en bekenden en alle zielen van onze stamboom in zover zij nog niet bij U zijn. Ik bid U voor alle vergeten zielen, de onbekende zielen, alle zielen voor wie niemand bidt, en voor allen die al zo lang in het vagevuur zijn. O Heer, wees hen barmhartig, reinig hen van zondesmet, en mogen velen van hen weldra verschijnen bij het licht van Uw heilig Aanschijn. Heer, geef hun ziel de eeuwige rust, en moge het Eeuwige Licht hen verlichten, opdat zij mogen rusten in vrede. Amen.

Gebed van St. Gertrudis de Grote
Eeuwige Vader, ik offer U het kostbaarst Bloed van Uw Goddelijke Zoon, onze Heer Jezus Christus, in eenheid met alle heilige Missen die vandaag in de wereld worden opgedragen, voor de zielen in het vagevuur, voor de stervenden, voor de zondaars in de wereld, voor de zondaars in de universele Kerk en de zondaars thuis en in mijn familie. Amen.
 gebeden-site.jouwweb.nl

Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd, wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel, wij smeken ootmoedig dat God zijn macht doet gevoelen en gij vorst van de hemelse legerscharen, drijf satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

Heiligdom O.L.V. ter Nood

In de Kapel is dagelijks gelegenheid tot Eucharistische aanbidding van 15-16 uur en het ontvangen van het Sacrament van Boete en Verzoening dagelijks van 14.00 - 15.30 uur.

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons.
Rector Jeroen de Wit       www.olvternood.nl/vieringen


                                                               

 

DE HEILIGHEID VAN DE TIJD 

De katholieke week:

Alle tijd behoort aan God Zelf zoals Hij de hele tijd heeft verlost, en we zien de heiligheid van de tijd voornamelijk op Zondag. Net zoals we een tiende moeten betalen, een deel van onze inkomsten, voor de armen en voor de behoeften van de kerk, zo moeten we ook een tiende van onze tijd aan God betalen in de vorm van het bijwonen van de zondagsmis.

We lezen in de Baltimore Catechismus de duidelijke leer van de kerk over de heiligheid van de zondag:

'Door het derde gebod wordt ons geboden de dag des Heren en de heilige dagen van de verplichting heilig te houden, waarop we onze tijd moeten besteden aan de dienst en aanbidding van God. Heilige plichtsdagen zijn speciale feesten van de kerk waarop we, op straffe van doodzonde, verplicht zijn om de mis te horen en ons te onthouden van slaafse of lichamelijke inspanningen wanneer dit zonder groot verlies of ongemak kan worden gedaan. Degene die vanwege hun omstandigheden het werk op heilige dagen van verplichting niet kan opgeven, moet er alles aan doen om de mis te horen en moet in biecht ook uitleggen dat het nodig is om op heilige dagen te werken. ”

Het Derde Gebod verbiedt dienstbaarheid op Zondag uitdrukkelijk. We kunnen dus niet het gazon maaien, naar een nieuw appartement verhuizen, ons huis schilderen of enig ander fysiek werk verrichten dat dienstbaar is - dat wil zeggen werk dat in het verleden door een dienstknecht zou zijn gedaan. De kerk beveelt verder dat alle zondagen - en alle andere heilige dagen van verplichting - verplichte dagen van de misbezoek zijn. De heiligheid van de zondag vereist niet alleen het zich onthouden van bepaalde handelingen, maar ook het doen van andere. Het missen van een mis op een van deze dagen zonder een ernstige reden - zoals een ernstige ziekte of het onvermogen om redelijkerwijs vervoer te krijgen - is een doodzonde.

Als u op een Zondag of heilige dag van verplichting om een ​​legitieme reden het Heilig Misoffer niet kunt bijwonen, moet u toch uw best doen om God te aanbidden en de dag te heiligen; bijvoorbeeld door de Mis voor die dag voor het Missaal te bidden, vroom naar een online uitzending van de Mis te kijken, thuis een heilig uur te maken, of een andere vrome oefening van toewijding. Hoewel deze activiteiten de mis nooit kunnen vervangen, laten ze, voor iemand die om ernstige redenen legitiem niet in staat is om bij te staan ​​bij de mis, wel de goede bedoeling van een katholiek zien om zijn tijd vrijwillig op te offeren voor de liefde van God. Het wordt sterk aangeraden dat elke individuele ziel een dergelijke "vervangende" spirituele activiteit heeft, evenals de voorwaarden die dit zouden rechtvaardigen, goedgekeurd door hun pastoor of biechtvader.

Zondag biedt de gelovigen een goede gelegenheid om deel te nemen aan gemeenschappelijke gebeden van de rozenkrans, vespers, lof  en zegeningen (indien beschikbaar), en is de dag waarop de gelovigen het meest bereid zouden moeten zijn om katholieke kranten, boeken en tijdschriften te lezen. Andere prijzenswaardige activiteiten zijn bijvoorbeeld het luisteren naar katholieke preken, het bekijken van video's van katholieke conferenties, het bestuderen van de catechismus of het geven / ontvangen van aanvullende religieuze onderwijslessen. Het is een rustdag van fysiek werk zodat we deze tiende van onze tijd aan God kunnen geven.

En het moet ook worden onderstreept dat alleen het bijwonen van de katholieke mis onze zondagverplichting vervult. Een protestantse dienst bijwonen doet dat niet. In feite is het bijwonen van een niet-katholieke vorm van aanbidding ernstig zondig. Als je bijvoorbeeld op een zondag naar een lutherse dienst zou gaan in plaats van naar de mis, zou je twee doodzonden hebben die je ziel veroordelen - ten eerste, de zondagsmis missen en ten tweede deelnemen aan de valse aanbidding van andere religies. De leringen van de kerk hierover zijn duidelijk.

Bovendien begrijpt alleen de katholieke religie terecht dat niet alleen de zondag, maar de hele week aan God is gewijd. Vrijdag zijn bijvoorbeeld boetvaardige dagen ter herinnering aan de wrede martelingen, kruisiging en dood van Onze Lieve Heer op Goede Vrijdag. Daarom zijn we verplicht om op alle vrijdagen van het jaar boete te doen .

Een van de meest voorkomende karikaturen van katholieken is het veelvuldig eten van vis op vrijdag. Toch begrijpen maar weinig niet-katholieken deze praktijk helemaal. En de trieste waarheid is dat de meeste katholieken tegenwoordig deze praktijk niet goed naleven, aangezien onthouding van vlees op vrijdag eigenlijk het hele jaar door vereist is - NIET alleen tijdens de vastentijd.

Laten we een paar minuten de tijd nemen om deze praktijk te begrijpen. Helaas is het wetboek van kerkelijk recht van 1983 gevuld met een aantal onduidelijkheden. Om deze reden vertrouw ik ook sterk op de oorspronkelijke Code van Canon Law uit 1917 om deze ontbrekende hiaten in te vullen en de leringen van de kerk te verduidelijken.

Samenvattend zijn katholieken zonder uitzondering verplicht om zich op vrijdag in de vastentijd van vlees te onthouden en zich op alle vrijdagen van het jaar van vlees te onthouden, tenzij de bisschoppenconferentie van dat gebied een alternatieve boete toestaat. Dit is echter een nieuwigheid. Veel trouwe katholieken kiezen er echter gewoon voor om de traditie te respecteren om zich het hele jaar door op vrijdag te onthouden van vlees, in plaats van een alternatieve boete te vervangen. Dat is wat ik doe en wat ik je aanmoedig om ook te doen.

Houd er rekening mee dat het vervangen van een alternatieve boete in plaats van onthouding niet is toegestaan ​​tijdens de vastentijd. Zoals de Code of Canon Law 1917 duidelijk maakte, is dit bindend voor alle katholieken. De vereiste van boete op vrijdag is ook het hele jaar bindend, behalve wanneer een heilige dag van verplichting op een vrijdag valt. Een andere uitzondering is de vrijdag na de Amerikaanse Thanksgiving onder de zogenaamde Turkije-indult, waar paus Pius XII een ontheffing van deze wet heeft verleend, zodat katholieken in de Verenigde Staten vrijdag hun overgebleven kalkoen mogen eten. Dit zijn de enige twee traditionele uitzonderingen.

Toen ik op de universiteit zat, had ik een kamergenoot die op een dag in de vastentijd zei dat hij die vrijdag naar een feest zou gaan, zodat hij zich in plaats daarvan op donderdag zou onthouden van vlees. Je kunt dat niet doen. Het moet op vrijdag gebeuren omdat Christus op vrijdag stierf. En een salade moeten eten en geen burger is een klein offer. Als u dat niet kunt, hoe kunt u dan de verleidende zonden van het vlees weerstaan? Hetzelfde geldt voor zondag. Je kunt niet zeggen, ik heb het erg druk op zondag, dus ik ga gewoon naar de mis op maandag om aan mijn verplichting te voldoen. Zo werkt het niet.

We leven dus gedeeltelijk een katholiek liturgisch leven door: 1. naar de mis te gaan op zondagen en heilige dagen; 2. zich onthouden van alle dienstplicht (handarbeid, schoonmaak, lichamelijke arbeid, enz.) op zondag en heilige dagen; en 3. Onthouden van vlees op alle vrijdagen van het jaar, tenzij er een geldige uitzondering optreedt.

Maar dit zijn de minimumvereisten. Om echt een liturgisch leven te leiden, kunnen we niet tevreden zijn met het niet zondigen tegen deze wetten - we moeten dieper in het liturgische leven willen binnendringen. En dat kunnen we doen door elke dag van de week te eren. 

Zondag is gewijd aan de opstanding. 

Maandagen zijn gewijd aan de Heilige Geest en de zielen in het vagevuur. Bid je tot de Heilige Geest om leiding, vooral op maandag? Bid je voor de zielen in het vagevuur op maandag? Heb je er een gewoonte van gemaakt om op maandag een nabijgelegen begraafplaats te bezoeken om daar voor de doden te bidden?

Dinsdagen zijn gewijd aan de Heilige Engelen. Zorg je ervoor dat je op dinsdag tot je beschermengel bidt? We kunnen ook op dinsdag de kapel van St. Michael de Aartsengel bidden. Als je daar niet bekend mee bent, zoek het dan online op. De kapel van St. Michael is een toewijding waarvan maar weinig katholieken zich meer bewust zijn. Dinsdagen zijn ook gewijd aan het Heilige Gezicht en aan St. Antonius van Padua en St. Dominic.

De woensdag staat in het teken van St. Joseph. Welke devoties kun je woensdag doen om Sint-Jozef te eren? Na de Heilige Maagd Maria krijgt hij immers de hoogste verering onder alle heiligen. Je zou kunnen overwegen om een ​​Litanie tot St. Joseph te bidden of verschillende andere gebeden voor hem die in een goed gebedenboek te vinden zijn, zoals de Raccolta .

Donderdagen zijn gewijd aan het Heilig Sacrament. Kunt u uw plaatselijke kerk, kapel of heiligdom bezoeken voor eucharistische aanbidding? Zelfs als de Heilige Hostie niet wordt blootgesteld in de monstrans, verblijft Onze Lieve Heer altijd in katholieke tabernakels (zoek naar de rode lamp van het heiligdom). We kunnen en moeten ons best doen om God op donderdag te eren in het Heilig Sacrament. Uiteraard heeft donderdag deze bijzondere nadruk, aangezien Onze Lieve Heer het sacrament van het altaar op heilige donderdag heeft ingesteld. En wat interessant is, is dat traditioneel seminaries niet alleen op zondag maar ook op donderdag gesloten waren - ter ere van de instelling van het Heilig Sacrament en van het priesterschap. Dat is een gebruik dat ook buiten de boot is gevallen.

Vrijdag is gewijd aan de passie van Christus

Zaterdag is gewijd aan de Heilige Maagd Maria, omdat alleen zij op de heilige zaterdag haar geloof in onze Heer heeft behouden. Roepen we haar op zaterdag op een speciale manier aan. Misschien kunnen we een extra toewijding toevoegen aan het gebed van de rozenkrans op die dag, bijvoorbeeld de Litanie van Loreto. U kunt er op zaterdag ook een gewoonte van maken om verse bloemen te plaatsen voor een afbeelding van Onze Lieve Vrouw of om lofzangen te zingen ter ere van haar. Een zeer belangrijke praktijk, die in onze eeuw door God een bijzondere betekenis heeft gekregen en waarmee speciale genaden beschikbaar worden gesteld, is de toewijding van de eerste zaterdag. 

Dit zijn echte vragen die ik u vraag te overwegen. Hoe kunt u de katholieke liturgische week beter beleven?


 Evangelie onder alle volkeren

Jezus Zelf heeft in het Evangelie Zijn leerlingen op het hart gedrukt:

“Ga naar de uiteinden der aarde en maak alle volkeren tot MIJN leerlingen en doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.”

Heeft Jezus ergens gezegd: Vind alles goed vanuit de liefde en de broederlijkheid?

Hoe de rozenkrans te bidden

 Afbeelding van How to Pray the Rosary 

 

                                         

 

 

 

[/pb_text]

Heilig Hart van Jezus

[/pb_column][/pb_row]