Geachte dames,
Helaas hebben we moeten besluiten de dagbijeenkomst niet door te laten gaan.
 
De bisschoppen adviseren de regels van het RIVM te volgen, dit betekent dat in de kerk max. 30 personen de eucharistie mogen bijwonen. In de zaal betekent, dit max. 3 personen erbij te ontvangen. Het is niet anders in deze Coronatijd.
We hopen elkaar dan toch in 2021 D.V. te ontmoeten en ook                                                                                             de uitgestelde jaarvergadering te houden. In het gebed zijn wij vereend.                                                                                                                                              
___________________________________________________________________________________________________ 

Op de website www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl staat de laatste update omtrent de dringende adviezen om kerkgang veilig te laten verlopen.

Via de Livestream van Kathedraal TV worden vieringen, conferenties, Q&A, filmpjes, catechese voor verschillende leeftijden, etc. aangeboden.

Dionysiusparochie in Heerhugowaard zendt de gebedstijden uit samen met de Barmhartigheidsrozenkrans, Pastoor Dohmen bidt voor: youtube.com/dionysiusparochie/heerhugowaard:

Gebed van Gees­te­lij­ke H. Communie

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het aller­hei­ligst Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ont­van­gen. Maar ik kan dit nu niet wer­ke­lijk doen; daarom bid ik U: kom tenminste op gees­te­lij­kerwij­ze in mijn hart. Ik verenig mij geheel en al met U. Laat mij nooit van U ge­schei­den wor­den. Door Christus onze Heer. Amen. 

Liturgische kalender

6 december - H. Nicolaas van MyraNicolaas moet geboren zijn rond 280 in de Griekse stad Patras en overleden † ca 350. Volgens de overlevering was hij bisschop van Myra in de eerste helft van de 4e eeuw. Historisch gesproken is er over hem nagenoeg niets bekend. Wel zijn er enige legendes over hem bekend. In zijn jeugd deed hij niet mee aan de nutteloze spelletjes van zijn vriendjes. In plaats daarvan ging hij vaak naar de kerk. Hij probeerde alle stukken uit de Heilige Schrift die hij er hoorde, te onthouden. 
Hij heeft zich later geheel aan God gegeven. Zo reisde hij naar Palestina om de heilige plaatsen te bezoeken. En vereerde ze. Tijdens die bedevaartstocht vertrok hij per schip bij heldere hemel en kalme zee. Maar hij voorspelde de zeelui, dat er noodweer zou komen. En het kwam. Al heel gauw. Allen zagen zich plotseling in levensgevaar. Maar hij begon te bidden. En het hield wonderwel op.

Nicolaas wordt bisschop
Op de terugweg naar huis werden deze bewijzen van zijn bijzondere heiligheid overal bekend. Hij kwam nu - en dat was een ingeving van God - in Myra aan, de hoofdstad van Lycië (in het zuidwesten van het huidige Turkije): juist in de tijd, dat de bisschop van die stad gestorven was, en de bisschoppen uit de omgeving bijeen waren om te overleggen, wie hier opvolger moest worden. Er zat een bisschop tussen die veel gezag had. Als die iets van mening was, meenden zijn collega's dat ook. Deze bisschop had alle anderen opgedragen om te vasten en te bidden. 's Nachts echter hoorde hij een stem, die hem zei, dat hij de volgende ochtend bij de kerk moest gaan staan, en de eerste de beste tot bisschop moest wijden, die Nicolaas bleek te heten. Meteen bracht hij deze opdracht aan de andere bisschoppen over. Zo begaf hij zich naar de kerk en vatte er post bij de deur.

Het wonder wilde, dat Nicolaas - door God gezonden - al voor dag en dauw naar de kerk ging. Toen hij naar binnen stapte, kwam de bisschop op hem af, want die dacht: "Ik zal eens even vragen naar zijn naam." Argeloos als een duif boog hij het hoofd en zei: "Nicolaas, dienaar van Uwe heiligheid." Toen hebben ze hem daar bij de deur vastgegrepen en met algemene stemmen meteen maar als bisschop geïnstalleerd. Ze bekleedden hem met schitterende sieraden en troonden hem op de bisschopszetel.

Ondanks alle eerbetuigingen bewaarde hij altijd zijn oude nederigheid en zijn serieuze levenswandel. Hij bracht de nacht steeds in gebed door. Hij geselde zijn lichaam en je zag hem nooit in gezelschap van vrouwen. Hij ontving je eenvoudig, stond je doeltreffend te woord, gaf je ijverige goede raad en strenge berispingen.
Er is een kroniek die zegt, dat Sint Nicolaas ook deelnam aan het beroemde Concilie van Nicea, in 325.

7 december - Ambrosius van Milaan; Ambrosius rond 339 geboren en † 397. Hij had nog een tien jaar oudere zus Marcellina († 398) en een broer die daar vlak onder kwam: Satyrus († 378). Ook zij worden eveneens als heiligen vereerd. Het onderling respect van de drie kinderen was bijzonder groot. Kerstmis 353 kreeg Marcellina in de St-Pieterskerk door paus Liberius († 366) de maagdensluier opgelegd. Ze sloot zich niet aan bij een leefgroep, maar samen met een andere gewijde maagd leidde zij een religieus leven in haar eigen huis. Intussen zag ze toe op de carrière van haar broers. Satyrus werd prefect van de provincie Liguria; Ambrosius werd uiteindelijk door keizer Valentinianus I (368-377) tot gouverneur van Noord-Italië benoemd, met als standplaats Milaan. Marcellina bleef in Rome achter en bad voor het geestelijk welzijn van haar getalenteerde broers.
In die tijd was ook de christenheid van Milaan ernstig verscheurd door de ariaanse kwestie.
Ambrosius was zo delicaat in zijn optreden dat hij het respect van beide partijen won. Toen dan ook de ariaans georiënteerde bisschop van Milaan overleed, riepen zowel de geestelijken als de leken die voor de nieuwe benoeming in de kerk verzameld waren, om Ambrosius als nieuwe bisschop. Hij protesteerde heftig. Hij was zelfs nog niet eens gedoopt.

Noveen - Zondag 29 november t/m maandag 7 december 

8 december - Feest Maria Onbevlekt OntvangenOmdat Maria was uitverkoren de moeder van Jezus te worden, werd ze zonder erfzonde geboren, sterker nog: reeds vanaf het moment dat ze werd ontvangen in de schoot van haar moeder, is ze gevrijwaard gebleven van de zonde. Ze is dus onbevlekt ontvangen in de moederschoot. Zo gelooft de christenheid.
Vroegchristelijke legendes vertellen er al over (al 17 vóór Christus). In het zogeheten 'Evangelie van Maria's geboorte', ongeveer stammend uit het jaar 480, geldt de hereniging van Maria's legendarische ouders, Joachim en Anna, voor de Gouden Poort te Jeruzalem als het moment van Maria's onbevlekt ontvangenis.

Hoewel dit geloof al zeer oud is onder de christenen, werd het in de Katholieke Kerk pas op 8 december 1854 door paus Pius IX als dogma uitgeroepen.
Vanouds staat het feest op 8 december. Reeds in de vijfde eeuw was er te Jeruzalem een kerk verrezen ter ere van Maria's geboorte. Deze was ingewijd op 8 september. Die datum werd sindsdien gevierd als Maria Geboorte.
Omdat Maria's conceptie in de moederschoot negen maanden vóór haar geboorte ligt, werd de feestdag van Maria Onbevlekt Ontvangen dientengevolge 8 december.
Wanneer de openbaringen van Anna Katharina Emmerich ook maar enigszins op waarheid berusten, zouden we mogen aannemen, dat Maria stierf in het jaar 48 op 64-jarige leeftijd. Op het moment van Jezus' geboorte moet zij zestien jaar oud geweest zijn. Dat is niet onwaarschijnlijk. Haar Onbevlekte Ontvangen zou dan in het jaar 17 vóór Chr. geplaatst moeten worden.

11 december - Feest Jozef Aartsvader; Egypte; † 18e eeuw vóór Chr. Jozef was de elfde van de twaalf zonen van aartsvader Jakob. Hij was het eerste kind dat Jakob kreeg bij zijn geliefde vrouw Rachel; daarvóór had hij er al zes gehad bij zijn andere vrouw Lea, twee bij zijn slavin Bilha en twee bij Zilpa, een andere slavin. Na Jozef kreeg Rachel nog een tweede zoon: Benjamin. Jakob hield van zijn laatste twee jongens meer dan van de eerste tien. Zij waren dan ook erg jaloers op de jongste twee. Jozef noemden zij verachtelijk "die dromer", omdat hij steeds droomde dat hij de belangrijkste en hoogstgeplaatste was van het hele gezin. 

Daar ontmoette hij de opperschenker en opperbakker van de farao. Hij wist hun dromen uit te leggen, en voorspelde er hun toekomst uit. Later, toen de farao een droomuitlegger nodig had, herinnerde de opperschenker zich de Hebreeër in de gevangenis. Jozef werd naar het paleis gehaald en legde de Farao zijn dromen uit en voegde er tegelijkertijd een aantal beleidsadviezen aan toe. Als beloning werd hij aangesteld tot onderkoning.
Hij voerde een verstandig beleid. Toen alle omringende landen kreunden onder een zware hongersnood, bleek hij grote voorraden te hebben opgeslagen in zijn schuren. Daardoor aangetrokken kwamen ook zijn broers uit Kanaän om brood te kopen. Zij herkenden hun verkochte broertje niet, maar hij hen wel. Na veel verwikkelingen verzoenden ze zich met elkaar. De hele familie kwam over naar Egypte om daar een welgesteld leven te leiden... bijbelboek Genesis hoofdstuk 37-50.

Adventstijd - Maria, Gij morgenrood!

 

De Adventstijd is misschien wel de mooiste tijd van het liturgisch jaar èn bij uitstek DÈ Mariamaand (meer nog dan de meimaand of oktober, de rozenkransmaand). Want alles draait om Maria; zonder haar zouden we nooit Kerstmis kunnen vieren!

Op de website http://www.heilige-michael.nl/h-engelen/de-grote-beproeving/ wordt uitgelegd dat Maria reeds bij de grote beproeving van de Engelen aan hen getoond werd als degene, die de Moeder van God zou worden. Zij zou in deze uitverkiezing BOVEN de Engelen geplaatst worden, hoewel ze “slechts” een mensenkind was.

De Engelen zouden haar als hun Koningin moeten dienen en eren! Wat velen van hen dan ook weigerden. Je kunt je voorstellen met welk een verlangen de trouw gebleven Engelen uitzagen naar het grote moment dat Maria geboren zou worden en het onvoorstelbaar grote geheim van Gods Menswording zou gaan beginnen!

Maria is werkelijk het morgenrood, wat de komst van de zon, Christus het Licht van de wereld, aankondigt!

Advent - 4 weken, die staan voor elk 1000 jaar, zo 4 x1000=4000 jaar de Joodse bevolking wacht op de komst van de Messias, dat dus terug gaat tot 2000 jaar voor Chr.

 


                                                               

 

DE HEILIGHEID VAN DE TIJD 

De katholieke week:

Alle tijd behoort aan God Zelf zoals Hij de hele tijd heeft verlost, en we zien de heiligheid van de tijd voornamelijk op Zondag. Net zoals we een tiende moeten betalen, een deel van onze inkomsten, voor de armen en voor de behoeften van de kerk, zo moeten we ook een tiende van onze tijd aan God betalen in de vorm van het bijwonen van de zondagsmis.

We lezen in de Baltimore Catechismus de duidelijke leer van de kerk over de heiligheid van de zondag:

'Door het derde gebod wordt ons geboden de dag des Heren en de heilige dagen van de verplichting heilig te houden, waarop we onze tijd moeten besteden aan de dienst en aanbidding van God. Heilige plichtsdagen zijn speciale feesten van de kerk waarop we, op straffe van doodzonde, verplicht zijn om de mis te horen en ons te onthouden van slaafse of lichamelijke inspanningen wanneer dit zonder groot verlies of ongemak kan worden gedaan. Degene die vanwege hun omstandigheden het werk op heilige dagen van verplichting niet kan opgeven, moet er alles aan doen om de mis te horen en moet in biecht ook uitleggen dat het nodig is om op heilige dagen te werken. ”

Het Derde Gebod verbiedt dienstbaarheid op Zondag uitdrukkelijk. We kunnen dus niet het gazon maaien, naar een nieuw appartement verhuizen, ons huis schilderen of enig ander fysiek werk verrichten dat dienstbaar is - dat wil zeggen werk dat in het verleden door een dienstknecht zou zijn gedaan. De kerk beveelt verder dat alle zondagen - en alle andere heilige dagen van verplichting - verplichte dagen van de misbezoek zijn. De heiligheid van de zondag vereist niet alleen het zich onthouden van bepaalde handelingen, maar ook het doen van andere. Het missen van een mis op een van deze dagen zonder een ernstige reden - zoals een ernstige ziekte of het onvermogen om redelijkerwijs vervoer te krijgen - is een doodzonde.

Als u op een Zondag of heilige dag van verplichting om een ​​legitieme reden het Heilig Misoffer niet kunt bijwonen, moet u toch uw best doen om God te aanbidden en de dag te heiligen; bijvoorbeeld door de Mis voor die dag voor het Missaal te bidden, vroom naar een online uitzending van de Mis te kijken, thuis een heilig uur te maken, of een andere vrome oefening van toewijding. Hoewel deze activiteiten de mis nooit kunnen vervangen, laten ze, voor iemand die om ernstige redenen legitiem niet in staat is om bij te staan ​​bij de mis, wel de goede bedoeling van een katholiek zien om zijn tijd vrijwillig op te offeren voor de liefde van God. Het wordt sterk aangeraden dat elke individuele ziel een dergelijke "vervangende" spirituele activiteit heeft, evenals de voorwaarden die dit zouden rechtvaardigen, goedgekeurd door hun pastoor of biechtvader.

Zondag biedt de gelovigen een goede gelegenheid om deel te nemen aan gemeenschappelijke gebeden van de rozenkrans, vespers, lof  en zegeningen (indien beschikbaar), en is de dag waarop de gelovigen het meest bereid zouden moeten zijn om katholieke kranten, boeken en tijdschriften te lezen. Andere prijzenswaardige activiteiten zijn bijvoorbeeld het luisteren naar katholieke preken, het bekijken van video's van katholieke conferenties, het bestuderen van de catechismus of het geven / ontvangen van aanvullende religieuze onderwijslessen. Het is een rustdag van fysiek werk zodat we deze tiende van onze tijd aan God kunnen geven.

En het moet ook worden onderstreept dat alleen het bijwonen van de katholieke mis onze zondagverplichting vervult. Een protestantse dienst bijwonen doet dat niet. In feite is het bijwonen van een niet-katholieke vorm van aanbidding ernstig zondig. Als je bijvoorbeeld op een zondag naar een lutherse dienst zou gaan in plaats van naar de mis, zou je twee doodzonden hebben die je ziel veroordelen - ten eerste, de zondagsmis missen en ten tweede deelnemen aan de valse aanbidding van andere religies. De leringen van de kerk hierover zijn duidelijk.

Bovendien begrijpt alleen de katholieke religie terecht dat niet alleen de zondag, maar de hele week aan God is gewijd. Vrijdag zijn bijvoorbeeld boetvaardige dagen ter herinnering aan de wrede martelingen, kruisiging en dood van Onze Lieve Heer op Goede Vrijdag. Daarom zijn we verplicht om op alle vrijdagen van het jaar boete te doen .

Een van de meest voorkomende karikaturen van katholieken is het veelvuldig eten van vis op vrijdag. Toch begrijpen maar weinig niet-katholieken deze praktijk helemaal. En de trieste waarheid is dat de meeste katholieken tegenwoordig deze praktijk niet goed naleven, aangezien onthouding van vlees op vrijdag eigenlijk het hele jaar door vereist is - NIET alleen tijdens de vastentijd.

Laten we een paar minuten de tijd nemen om deze praktijk te begrijpen. Helaas is het wetboek van kerkelijk recht van 1983 gevuld met een aantal onduidelijkheden. Om deze reden vertrouw ik ook sterk op de oorspronkelijke Code van Canon Law uit 1917 om deze ontbrekende hiaten in te vullen en de leringen van de kerk te verduidelijken.

Samenvattend zijn katholieken zonder uitzondering verplicht om zich op vrijdag in de vastentijd van vlees te onthouden en zich op alle vrijdagen van het jaar van vlees te onthouden, tenzij de bisschoppenconferentie van dat gebied een alternatieve boete toestaat. Dit is echter een nieuwigheid. Veel trouwe katholieken kiezen er echter gewoon voor om de traditie te respecteren om zich het hele jaar door op vrijdag te onthouden van vlees, in plaats van een alternatieve boete te vervangen. Dat is wat ik doe en wat ik je aanmoedig om ook te doen.

Houd er rekening mee dat het vervangen van een alternatieve boete in plaats van onthouding niet is toegestaan ​​tijdens de vastentijd. Zoals de Code of Canon Law 1917 duidelijk maakte, is dit bindend voor alle katholieken. De vereiste van boete op vrijdag is ook het hele jaar bindend, behalve wanneer een heilige dag van verplichting op een vrijdag valt. Een andere uitzondering is de vrijdag na de Amerikaanse Thanksgiving onder de zogenaamde Turkije-indult, waar paus Pius XII een ontheffing van deze wet heeft verleend, zodat katholieken in de Verenigde Staten vrijdag hun overgebleven kalkoen mogen eten. Dit zijn de enige twee traditionele uitzonderingen.

Toen ik op de universiteit zat, had ik een kamergenoot die op een dag in de vastentijd zei dat hij die vrijdag naar een feest zou gaan, zodat hij zich in plaats daarvan op donderdag zou onthouden van vlees. Je kunt dat niet doen. Het moet op vrijdag gebeuren omdat Christus op vrijdag stierf. En een salade moeten eten en geen burger is een klein offer. Als u dat niet kunt, hoe kunt u dan de verleidende zonden van het vlees weerstaan? Hetzelfde geldt voor zondag. Je kunt niet zeggen, ik heb het erg druk op zondag, dus ik ga gewoon naar de mis op maandag om aan mijn verplichting te voldoen. Zo werkt het niet.

We leven dus gedeeltelijk een katholiek liturgisch leven door: 1. naar de mis te gaan op zondagen en heilige dagen; 2. zich onthouden van alle dienstplicht (handarbeid, schoonmaak, lichamelijke arbeid, enz.) op zondag en heilige dagen; en 3. Onthouden van vlees op alle vrijdagen van het jaar, tenzij er een geldige uitzondering optreedt.

Maar dit zijn de minimumvereisten. Om echt een liturgisch leven te leiden, kunnen we niet tevreden zijn met het niet zondigen tegen deze wetten - we moeten dieper in het liturgische leven willen binnendringen. En dat kunnen we doen door elke dag van de week te eren. 

Zondag is gewijd aan de opstanding. 

Maandagen zijn gewijd aan de Heilige Geest en de zielen in het vagevuur. Bid je tot de Heilige Geest om leiding, vooral op maandag? Bid je voor de zielen in het vagevuur op maandag? Heb je er een gewoonte van gemaakt om op maandag een nabijgelegen begraafplaats te bezoeken om daar voor de doden te bidden?

Dinsdagen zijn gewijd aan de Heilige Engelen. Zorg je ervoor dat je op dinsdag tot je beschermengel bidt? We kunnen ook op dinsdag de kapel van St. Michael de Aartsengel bidden. Als je daar niet bekend mee bent, zoek het dan online op. De kapel van St. Michael is een toewijding waarvan maar weinig katholieken zich meer bewust zijn. Dinsdagen zijn ook gewijd aan het Heilige Gezicht en aan St. Antonius van Padua en St. Dominic.

Woensdag staat in het teken van St. Joseph. Welke devoties kun je woensdag doen om Sint-Jozef te eren? Na de Heilige Maagd Maria krijgt hij immers de hoogste verering onder alle heiligen. Je zou kunnen overwegen om een ​​Litanie tot St. Joseph te bidden of verschillende andere gebeden voor hem die in een goed gebedenboek te vinden zijn, zoals de Raccolta .

Donderdag is gewijd aan het Heilig Sacrament. Kunt u uw plaatselijke kerk, kapel of heiligdom bezoeken voor eucharistische aanbidding? Zelfs als de Heilige Hostie niet wordt blootgesteld in de monstrans, verblijft Onze Lieve Heer altijd in katholieke tabernakels (zoek naar de rode lamp van het heiligdom). We kunnen en moeten ons best doen om God op donderdag te eren in het Heilig Sacrament. Uiteraard heeft donderdag deze bijzondere nadruk, aangezien Onze Lieve Heer het sacrament van het altaar op heilige donderdag heeft ingesteld. En wat interessant is, is dat traditioneel seminaries niet alleen op zondag maar ook op donderdag gesloten waren - ter ere van de instelling van het Heilig Sacrament en van het priesterschap. Dat is een gebruik dat ook buiten de boot is gevallen.

Vrijdag is gewijd aan de passie van Christus

Zaterdag is gewijd aan de Heilige Maagd Maria, omdat alleen zij op de heilige zaterdag haar geloof in onze Heer heeft behouden. Roepen we haar op zaterdag op een speciale manier aan. Misschien kunnen we een extra toewijding toevoegen aan het gebed van de rozenkrans op die dag, bijvoorbeeld de Litanie van Loreto. U kunt er op zaterdag ook een gewoonte van maken om verse bloemen te plaatsen voor een afbeelding van Onze Lieve Vrouw of om lofzangen te zingen ter ere van haar. Een zeer belangrijke praktijk, die in onze eeuw door God een bijzondere betekenis heeft gekregen en waarmee speciale genaden beschikbaar worden gesteld, is de toewijding van de eerste zaterdag. 

Vraag om te overwegen: Hoe kunt u de katholieke liturgische week beter beleven?


 Evangelie onder alle volkeren

Jezus Zelf heeft in het Evangelie Zijn leerlingen op het hart gedrukt:

“Ga naar de uiteinden der aarde en maak alle volkeren tot MIJN leerlingen en doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.”

Heeft Jezus ergens gezegd: Vind alles goed vanuit de liefde en de broederlijkheid?

Hoe de rozenkrans te bidden

 Afbeelding van How to Pray the Rosary 

Wees Gegroet

1. Wees gegroet Maria

Vol van genade
De Heer is met U
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
En gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot.

2. Heilige Maria

Moeder van God
Bidt voor ons zondaars
Nu en in het uur van onze dood.

Amen.


Het Wees Gegroet bestaat uit twee delen:

Het eerste deel staat in de Bijbel en het tweede deel is door de kerk toegevoegd. In het eerste deel herhalen we de woorden van de engel en Elisabeth

1. In het evangelie van Lucas (in de Bijbel het Nieuwe Testament) in hoofdstuk 1 vers 26 staat: dat de engel Gabriël naar Maria toeging en haar aansprak met de woorden:

“Wees gegroet Maria vol van genade,

de Heer is met U,

gij zijt de gezegende onder de vrouwen.”

De engel zei ook tot haar:

“Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God.”

En de engel vertelt haar dat de heilige geest op haar zal neerdalen en dat zij de moeder zal worden van de zoon van God.

Van de engel vernam zij dat haar nicht Elisabeth ook in verwachting is - zij is al in haar zesde maand -, Maria spoed zich naar het bergland, naar een stad van Juda en gaat in het huis van Zacharias; Maria begroet Elisabeth. Toen Elisabeth de groet van Maria vernam, sprong het kind op in haar schoot en werd Elisabeth met de heilige Geest vervuld. En ook Elisabeth zei:

“Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en

  gezegend is de vrucht van uw schoot.”

Voor alle duidelijkheid: Elisabeth wist door de openbaring van de heilige Geest, dat Maria in verwachting was, zonder dus dat Maria het haar gezegd had.

Zoals u ziet zijn de eerste zinnen van het Wees Gegroet letterlijk overgenomen uit de Bijbel ( de heilige Schrift).

“Heilige Maria, moeder van God bid voor ons…”

Maria is de moeder van Jezus, de Zoon van God, maar zij is ook onze moeder geworden (zie in de Bijbelboek Johannes hoofdstuk 19 vers 27). Wij kunnen haar al onze zorgen en verlangens toevertrouwen. Zij bid voor ons:

“Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.”

(KKK=Katechismus van de katholiek kerk nr. 2677)

Doordat wij aan Maria vragen om voor ons te bidden, erkennen wij dat wij zondaars zijn. Nu in het heden vertrouwen wij op haar net zoals zij aanwezig was bij de dood aan het kruis van haar Zoon, vragen we haar om ook bij onze dood, als ónze moeder, aanwezig te zijn.  - E.T. - 

 

                                         

 

 

 

[/pb_text]

Heilig Hart van Jezus

[/pb_column][/pb_row]