Zalig Pinksteren

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Binnenkort wordt door de bisschoppen bekend gemaakt hoe de H. Kerk de gelovigen gaat ontvangen.                www.bisdomhaarlem-amsterdam. 

Tot en met het Hoogfeest van Pinksteren kunt u de H. Eucharistie volgen via Live-streaming op internet: van uw parochie, O.L.V. ter Nood in Heiloo en de Kathedraal van Haarlem. Radio Maria, via DAB+ radio of internet/ipad heeft om 08.30, 12.15 en 17.30 uur de rozenkrans en om 09.00 en 19.00 uur Eucharistie.

Brengen wij dit offer en dragen het op voor de noden en dwalingen in de wereld; voor de bekering van onze families. Laten wij met zijn allen thuis in gebed en met geestelijke communie ons hierbij aansluiten. Wij zijn nooit alleen; Jezus, Maria en Jozef bid voor ons, H. engelbewaarder waak over ons. 

Gebed van Gees­te­lij­ke H. Communie

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het aller­hei­ligst Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ont­van­gen. Maar ik kan dit nu niet wer­ke­lijk doen; daarom bid ik U: kom tenminste op gees­te­lij­ke­wij­ze in mijn hart. Ik verenig mij geheel en al met U. Laat mij nooit van U ge­schei­den wor­den.

Liturgische kalender  

Meimaand = Mariamaand

Maria roept bij de verschijningen op: “Bid elke dag een rozenhoedje voor de vrede op de wereld en de bekering van de zondaars.”

"Voeg er extra offers aan toe uit liefde voor Jezus en het Onbevlekt Hart van Maria; de wereld toe te wijden aan mijn Onbevlekt Hart en elke Eerste Zaterdag in mijn naam een oefening van eerherstel te doen en Rusland zal zich bekeren en er zal vrede  zijn, Zo niet, dan zal het dwalingen over de wereld verspreiden die oorlogen en kerkvervolgingen veroorzaken. Vele vrome gelovigen zullen gemarteld worden en de paus zal veel te lijden hebben. Volkeren zullen vernietigd worden. Maar uiteindelijk zal mijn Onbevlekt Hart zegevieren.” ...en... 

  • Breng eerherstel aan het onbevlekt hart van Maria - vooral door de eerste zaterdag van de maand.
  • Bid elke dag de rozenkrans en draag het scapulier.
  • Breng eerherstel tot stand aan het Heilig Hart van Jezus door eucharistische aanbidding.
  • Wijzig uw leven - Ga naar het sacrament van de boete en verzoening. 
  • Onze Lieve Vrouw van Fatima zei tegen ons allemaal: 'Ik ben gekomen om de gelovigen te waarschuwen om hun leven te veranderen en om vergeving voor hun zonden te vragen. Ze mogen niet doorgaan met het beledigen van Onze Lieve Heer, die al diep beledigd is.'

 

31 mei - Hoogfeest van Pinksteren - De Heilige Geest daalt neer over de Apostelen. Het is de geboorte van de Kerk.

"In deze tijd Paastijd zitten we net als de leerlingen van Jezus opgesloten in ons huis, angstvallig te wachten op Pinksteren."

De Heilige Geest is de Derde Persoon van de Ene God, naast de Vader en de Zoon, zo geloven christenen. Het is een mysterie, maar het is ook een werkelijkheid, het is reëel, wanneer je de Heilige Schrift leest. Bijvoorbeeld het moment waarop Jezus, de Zoon, gedoopt wordt met de Heilige Geest en waarbij de Vader de Zoon de zending geeft.
De Heilige Geest wordt vaak afgebeeld als Vurige tongen, omdat de leerlingen vol vuur waren van de Boodschap die ze gingen verkondigen en ze in alle talen de mensen konden toespreken.
Ook als duif wordt de Geest verzinnebeeld, omdat de duif voor reinheid en zachtmoedigheid staat, maar bovenal voor hemelse inspiratie, vrede en de ziel. De Heilige Geest is inderdaad de bezieling voor de Kerk om ook in onze tijden de boodschap van God onder de mensen te brengen. 

1 juni - 2de Pinksterdag - Feest H. Maagd Maria, Moeder van de Kerk:

De katholieke Kerk heeft op tweede Pinksterdag een Mariafeest geplaatst: het feest van Onze-Lieve-Vrouw Moeder van de Kerk. Dat het feest met Pinksteren wordt verbonden heeft te maken met de rol van Maria in de geboorte van de Kerk.

Maria werd al tijdens het Tweede Vaticaans Concilie officieel uitgeroepen tot Moeder van de Kerk. Paus Paulus VI zei toen dat de Heilige Maagd voortaan door het gehele christelijke volk met die titel moet worden aangeroepen. In het Heilig Jaar 1975 werd priesters de mogelijkheid gegeven een zogeheten votiefmis op te dragen ter ere van de Moeder der Kerk. In 1980 voegde paus Joannes Paulus II de titel Maria Ecclesiæ toe aan de Litanie van Loreto.

De Mariafeestdag werd nu al in landen als Polen en Argentinië gevierd. De kerkelijke feestdag is nu algemeen en officieel op de maandag na het hoogfeest van Pinksteren. Het decreet van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst is gedateerd op 11 februari 2018 toen de 160ste verjaardag van de eerste verschijning van de Maagd van Lourdes. 

 

Van wie kan ik hulp verwachten ...                                                                               

Er is een soort van gebed, dat ook heel machtig is als afweer tegen de boze! Dat is de Lofprijzing!

Lofgebeden  brengen ons dichter bij God en vervullen onze zielen met Zijn aanwezigheid, licht en vrede. Daarom zijn ze een krachtig middel om de duivel uit te drijven. De heilige Engelen van God zingen zonder ophouden het Sanctus...

Sanctus, Sanctus, Sanctus                        Heilig, Heilig, Heilig,
Dominus Deus Sabaoth                             Heer God van de hemelse Machten,
Pleni sunt caeli et terra                              Vol zijn Hemel en aarde
Gloria tua, hosanna in excelsis                 Van Uw heerlijkheid, hosanna in den hoge
Benedictus qui venit in nomine Domini     Gezegend is Hij die komt in de naam des Heren
Hosanna in excelsis                                  Hosanna in den Hoge.

Door samen met hen God te loven en te prijzen zijn we meer verenigd met hen en worden we geholpen door hun bescherming. Dit gebed drukt ook de eerbiedwaardige vrees uit die een bijzondere bescherming met zich meebrengt, zoals de psalm ons leert: “De Engel des Heren omringt hen die Hem vrezen, en bevrijdt hen” (Ps. 34,7).

Bovendien zijn gebeden van dankzegging ook een krachtige bron van bescherming.

De H. Paulus zegt in dit verband: 

Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus”. Fil 4,6-7. www.heilige-michael.nl/alle-posts

Gebed gevraagd

Als Katholieken is het onze plicht om voor vrede te bidden...Voor christenen, die in conflict gebieden wonen. Voor hen die in vredesmissies  werken en hun gezinnen. Voor de volken in het Midden-Oosten, waar velen onnodig lijden, in angst leven en gevaar lopen. Bidden we dat er  een vreedzame oplossing gevonden mag worden, dat landen zich niet laten meesleuren in de strijd. 

Bidden wij om genezing van velen getroffen door het Coronavirus, dat dit virus spoedig teneinde mag komen. Laten we extra bidden voor onze  regeringsleiders dat zij wijze beslissingen nemen. Bidden wij dat volken zich bekeren.

Bidden wij voor de priesters, om heiligheid en vragen wij om roepingen.

Bidden wij voor minderjarige meisjes, die ontvoerd worden, tot bekering en huwelijk gedwongen worden, speciaal voor Huma in Pakistan.  Amenkerkinnood.nl

Christenen kunnen nooit alleen zijn. Geen enkele ziekte of crisis heeft de kracht om ons te scheiden van de liefde van Christus, die Liefde  alleen ondersteunt ons. Wij zijn een volk dat blijvend hoop zal hebben!

De huidige volksgezondheidsepidemie maakt deel uit van het kruis dat we deze Vasten- en Veertigdagentijd zullen dragen. Laten we onder  zijn gewicht niet struikelen, noch aarzelen. Het omarmen van de boetvaardige aspecten van deze vastentijd zal ons allemaal zuiveren,  waardoor de liefde van Christus die alle dingen overwint, voor altijd zegevierend zal stralen.

Gebed voor de stervenden

Zovele zielen sterven in eenzaamheid en zonder de laatste sacramenten.                                                                          H. Catharina van Siena                                                                                                                                                                                                                         

Allergoedertierendste Jezus, Gij, Die brandt van een zo vurige liefde voor de zielen, ik smeek U bij de doodsstrijd van Uw Allerheiligst Hart en bij de smarten van Uw Onbevlekte Moeder: zuiver in Uw kostbaar Bloed de zielen van de zondaars van de gehele wereld die nu in doodsstrijd zijn, en vandaag of vannacht nog zullen sterven. Hart van Jezus in doodsstrijd, heb medelijden met de stervenden. Medelijdend Hart van Moeder Maria, bid voor alle stervenden dat ze niet verloren zullen gaan.

Akte van Liefde tot redding van de zielen 
Jezus, Maria en Jozef, ik bemin U, redt de zielen, redt de priesters.

Gebedje voor overledene(n) 
Heer geef zijn/haar ziel de eeuwige rust, moge het eeuwige Licht hem/haar verlichten, opdat hij/zij moge rusten in vrede. Amen. 

Gebed voor de zielen in het vagevuur
Hemelse Vader, ik bid U voor alle zielen die nog een tijd van loutering ondergaan in het vagevuur. Ontferm U over hen, die hun fouten oprecht betreuren, die bidden voor hun verlossing en vol verlangen naar U uitzien. Heer, vergeef hen de aardse zwakheden die zij hadden. Ik bid U daarbij vooral voor mijn overleden familieleden, dierbaren en bekenden en alle zielen van onze stamboom in zover zij nog niet bij U zijn. Ik bid U voor alle vergeten zielen, de onbekende zielen, alle zielen voor wie niemand bidt, en voor allen die al zo lang in het vagevuur zijn. O Heer, wees hen barmhartig, reinig hen van zondesmet, en mogen velen van hen weldra verschijnen bij het licht van Uw heilig Aanschijn. Heer, geef hun ziel de eeuwige rust, en moge het Eeuwige Licht hen verlichten, opdat zij mogen rusten in vrede. Amen.

Gebed van St. Gertrudis de Grote
Eeuwige Vader, ik offer U het kostbaarst Bloed van Uw Goddelijke Zoon, onze Heer Jezus Christus, in eenheid met alle heilige Missen die vandaag in de wereld worden opgedragen, voor de zielen in het vagevuur, voor de stervenden, voor de zondaars in de wereld, voor de zondaars in de universele Kerk en de zondaars thuis en in mijn familie. Amen.
 gebeden-site.jouwweb.nl

Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd, wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel, wij smeken ootmoedig dat God zijn macht doet gevoelen en gij vorst van de hemelse legerscharen, drijf satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

Heiligdom O.L.V. ter Nood

In de Kapel is dagelijks gelegenheid tot Eucharistische aanbidding van 15-16 uur en het ontvangen van het Sacrament van Boete en Verzoening dagelijks van 14.00 - 15.30 uur.

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons.
Rector Jeroen de Wit       www.olvternood.nl/vieringen