H. Catharina van Siena, patrones van onze vereniging.
   Wil je de weg van de Heer gaan? 
   Zij geeft aan dat de Heer de brug is tussen ons en de Hemel. Het geloof is de weg over de brug.
   De Hemel is de heerlijkheid van God. De wolken rondom engelen geven de heerlijkheid van God weer.
   Tot wij op het einde der tijden Hem zullen zien. Alleluia.
   Waarom zijn wij op aarde! Om God te erkennen, naar zijn wil goed te doen.
 
                                           Juli is de maand toegewijd aan het Kostbaar Bloed van Jezus

Liturgische kalender                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Gebed tot Sint Jozef
O goede Heilige Jozef, mijn tedere Vader, trouwe Bewaarder van Jezus, en zuivere bruidegom van Gods Moeder,                                                    ik smeek U met aandrang aan God de Vader, zijn Zoon voor ons gekruisigd, op te dragen. Bekom ons van de Eeuwige Vader, in de driemaal heilige naam van Jezus, de genade waarom wij smeken.....(noem uw intentie)
Vraag Hem barmhartigheid voor uw kinderen, te midden van uw eeuwige heerlijkheid. Gedenk de narigheden van onze wereld, gedenk de lijdenden, de biddenden en de wenenden "door Uw bemiddelend gebed, en dat van uw allerheiligste Bruid". Moge Jezus ons betrouwen beantwoorden en onze hoop bekrachtigen. Amen.   www.heiligen.net
 
Jaar van Sint Jozef - 8 december 2020 t/m 6 december 2021
Jaar van het Gezin - 25 maart 2020 t/m 25 maart 2021                                
 
    ___________________________________________________________________________________ 
 

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl voor de laatste update en het Bisdomblad Samen Kerk

www.kathedraaltv.nl heeft (Live)uitzendingen van de Eucharistie, conferenties, Q&A, filmpjes, catechese voor verschillende leeftijden, etc.

Youtube.com/dionysiusparochie/heerhugowaard, samen de gebedstijden en de Barmhartigheidsrozenkrans bidden, Pastoor Dohmen bidt voor.

Gebed van Gees­te­lij­ke H. Communie

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het aller­hei­ligst Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ont­van­gen. Maar ik kan dit nu niet wer­ke­lijk doen; daarom bid ik U: kom tenminste op gees­te­lij­kewij­ze in mijn hart. Ik verenig mij geheel en al met U. Laat mij nooit van U ge­schei­den wor­den. Door Christus onze Heer. Amen.

Stormgebed

Dit krachtige en buitengewone gebed is vooral bekend bij de leden van het Werk van de Heilige Engelen. De auteur is moeder Gabriele Bitterlich, stichter van deze beweging, eenvoudige moeder van een gezin uit Innsbruck, een instrument dat door God is gekozen om de kennis en toewijding van de heilige engelen te verdiepen en daarom met hen samen te werken bij de heiliging van zielen, in het bijzonder van priesters.                
 'O God één en drie, almachtig en eeuwig,
Voordat we de heilige engelen smeken en om hun hulp vragen, buigen wij, uw dienaren, voor uw voeten neer en aanbidden u, Vader en Zoon en Heilige Geest. Moge u voor altijd worden geprezen en verheerlijkt en alle engelen en mensen die u hebt geschapen, aanbidden u, houden van u en dienen u, o heilige, sterke en onsterfelijke GOD.
Ook u, Maria, Koningin van alle engelen, verwelkom onze smeekbede aan Uw dienaren en zend het door naar de Troon van de Allerhoogste. Gij die alles kunt doen met de kracht van uw smeekbede en Gij, Middelares van alle genade, laat ons genade, redding en hulp vinden. Amen.
Gij heilige engelen, krachtig en glorieus. U bent door GOD aan ons gegeven, voor onze bescherming en onze hulp:
Wij smeken u in de Naam van God, één en drieënig, kom ons snel te hulp.
Wij smeken u in de naam van het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus: kom ons snel te hulp.
Wij smeken u in de Almachtige Naam van Jezus: kom ons snel te hulp. 
Wij smeken u om de wonden van onze Heer Jezus Christus: kom ons snel te hulp. 
Wij smeken u voor alle martelaren van onze Heer Jezus Christus: kom ons snel te hulp. 
Wij smeken u om het heilige Woord van God: kom ons snel te hulp. 
We smeken u om het Hart van onze Heer Jezus Christus: kom, snel ons te hulp.
Wij smeken u in de Naam van Gods liefde voor ons, armen: kom ons snel te hulp.
Wij smeken u in de naam van Gods trouw aan ons, armen: kom snel ons te hulp.
Wij smeken u in de naam van de barmhartigheid van God jegens ons ellendigen, kom ons snel te hulp. 
Wij smeken u in de Naam van Maria, Moeder van GOD en onze Moeder: kom snel ons te hulp. 
Wij smeken u in de naam van Maria, Koningin van hemel en aarde: kom ons snel te hulp. 
Wij smeken u in de naam van Maria, uw koningin en dame: kom ons te hulp.
Wij smeken u om uw eigen gelukzaligheid: kom ons te hulp.
Wij smeken u om uw eigen trouw: kom ons te hulp. 
Wij smeken u voor uw inzet in de strijd voor het Koninkrijk van GOD: kom ons snel te hulp. 

We smeken u:       bedek ons ​​met uw schild.
We smeken u:       verdedig ons met uw zwaard.
Wij smeken u:       verlicht ons met uw licht.
Wij smeken u:       red ons onder de beschermende mantel van Maria.
We smeken u:       verberg ons in het Hart van Maria.
We smeken u:       plaats ons in de handen van Maria.
Wij smeken u:       wijs ons de weg naar de deur van het leven: het open Hart van Onze Lieve Heer.
Wij smeken u:       leid ons veilig naar het Vaderhuis.
En Gij, negen koren van gezegende geesten: kom ons snel te hulp.
Gij, die door GOD zijn gegeven als onze bijzondere metgezellen: kom snel onze hulp te hulp.
Het kostbaar bloed van onze Heer en Koning werd voor ons, arme mensen vergoten:  haast u om ons te helpen, wij smeken u. 
Het Hart van Onze Lieve Heer en Koning klopt met liefde voor ons armen: haast u om ons te helpen, wij smeken u. 
Het Onbevlekt Hart van de Allerheiligste Maria, uw Koningin, klopt met liefde voor ons armen: haast u om ons te helpen, wij smeken u.                                                                                                                                                                                                                                                             Heilige aartsengel Michaël!   Vorst van de hemelse legerscharen, overwinnaar van de helse draak, gij hebt van God de kracht en de macht ontvangen, om door de deemoed de hoogmoed van de machten der duisternis te breken. Wij smeken u, verkrijg ons een ware deemoed des harten, een onwankelbare trouw om de Wil van God steeds te vervullen, en sterkte in lijden en nood. Help ons staande te blijven voor de rechterstoel van God.                                                                                                                                                                 
 
Heilige aartsengel Gabriël!  Engel van de Menswording, getrouwe bode Gods, open onze oren ook voor de zachte vermaningen en de lokroep van het brandende Hart van onze Heer. Mogen wij u steeds voor ogen hebben, zo vragen wij u, zodat wij Gods Woord goed verstaan, daaraan gevolg geven en gehoorzamen en doen wat God van ons wenst. Verkrijg ons waakzaamheid en bereidwilligheid, zodat de Heer ons bij zijn komst niet slapend vindt.
 
Heilige aartsengel Rafaël, “Liefdespijl” en medicijn van Gods liefde. Wij smeken u, verwond ons hart door de brandende liefde van God en laat deze wonde nooit genezen, opdat wij ook in het leven van elke dag op de weg der liefde blijven en door de liefde steeds zegevieren. 
 
Helpt ons, grote heilige Broeders, Mededienaars voor God! Behoedt ons voor onszelf, voor onze eigen lafheid en lauwheid, onze ik-zucht en hebzucht, onze afgunst en ons wantrouwen, onze zucht naar verzadiging, het goed hebben en erkend worden. 
Bevrijdt ons van de ketenen der zonde en van de gehechtheid aan het aardse. Neemt ons de blinddoek van de ogen die wij onszelf omgedaan hebben, om de nood rondom ons niet te hoeven zien en ongestoord met onszelf bezig te zijn en in zelfbeklag op te gaan. Plant de prikkel van een heilige onrust naar God in ons hart, zodat wij onvermoeibaar en vol verlangen, berouw en liefde, God zoeken. 
Ziet naar het Bloed van onze Heer, dat ter wille van ons gevloeid is. Ziet naar de tranen van uw Koningin, die zij om ons geschreid heeft. Ziet naar het beeld van God in ons, dat Hij in liefde op onze ziel gedrukt heeft en dat nu door onze zonden misvormd is!

Helpt ons God erkennen en aanbidden, beminnen en dienen! Helpt ons in de strijd met de machten der duisternis die ons heimelijk besluipen en in het nauw drijven. Helpt ons, opdat niemand van ons verloren gaat en wij eenmaal jubelend in de eeuwige zaligheid verenigd zijn. Amen.

St. Michaël, sta ons met uw Engelen bij, help ons en bid voor ons!
St. Gabriël, sta ons met uw Engelen bij, help ons en bid voor ons!
St. Rafaël, sta ons met uw Engelen bij, help ons en bid voor ons! 

H. Aartsengel Michael, Gij, Prins van de hemelse milities, Winnaar van de helse draak, hebt van GOD de kracht en de kracht ontvangen om met nederigheid de trots van de machten der duisternis. Bevrijd ons van de ketenen van zonde en gehechtheid aan aardse dingen. 
 
"De zielen kunnen nog niet begrijpen hoe ontzettend veel Maria van ons houdt en alles voor ons doet om ons naar de Heer te leiden. Maar als je je vastklampt aan de hand van de beste moeder, in pijn en vreugde, zal ze zelf de kist met mysteries openen. van haar liefde. Ze zal je vooruit helpen als je denkt dat je er niet meer tegen kunt. Ze verlaat je nooit. '
Moeder Gabriele Bitterlich
 

Voorbeden in gebedstijd

- Bidden we om Vrede. In deze dagen in het bijzonder voor het Heilige Land.

- Vele noden in de wereld vragen om gebed: vluchtelingen in nood, geloofsvervolging wereldwijd, kindbruiden, armoede, drugsverslaafden, onze gezinnen, enz. zie ook de website www.kerkinnood.nl

- voor Maira, die op 13-jarige leeftijd is ontvoerd, tot bekering en een huwelijk gedwongen door een moslim in India.

- veel christenen, priesters en religieuzen in Nigeria krijgen te maken met extreme vervolging en ontvoeringen door Boko Haram. In het afgelopen jaar werden in dit land meer christenen vermoord dan in alle andere landen van de wereld samen: 3530 christenen werden omgebracht vanwege hun geloof.

- voor Leah Sharibu in Noord-Nigeria, zij was 14 jaar toen ze werd ontvoerd door Boko Haram. Ze werd samen met 109 andere schoolmeisjes ontvoerd van haar school. Dat was op 19 februari 2018. Een maand later konden alle meisjes worden bevrijd, behalve Leah. Als enige christen in de groep weigerde ze haar geloof in Christus af te zweren. Enkele maanden later was er contact met de ontvoerders. Ondanks dat ze met de dood werd bedreigd, hield Leah ook toen vast aan haar geloof. De ouders van Leah roepen op tot gebed voor hun dochter, dat de Heer haar zal beschermen en haar hart zal bewaren. Ze hopen vurig op haar vrijlating.

- voor zuster Gloria in Mali (Afrika): 'Zij heeft een grote toewijding aan de Kerk en aan de zaak van de armen'. De Colombiaanse werd op 7 februari 2017 ontvoerd door jihadisten die banden hebben met Al-Qaeda. In oktober 2020 werd vernomen dat zij nog leeft.Nu in de maand juli is een briefje door haar broer ontvangen. Wij weten dat de omstandigheden van onze zuster niet de beste zijn. De afgelopen vier jaar heeft zij in de woestijn doorgebracht, afwisselend in 33 verschillende kampen van de jihadistische groepering. Haar gezondheidstoestand is niet de beste vanwege die situatie. We vragen daarom om gebed voor onze zuster en de steun die we kunnen bieden. Blijven wij bidden en handelen voor de vrijlating van zuster Gloria Cecilia Narvaez Argoty.

- voor Congo, waar gewapende groepen scholen en ziekenhuizen verwoesten en Leraren en leerlingen, en zelfs patiënten worden gedood.

"Wij moeten de stem van de vrijheid verheffen, voor alle ontvoerde katholieken, voor alle gelovigen en niet-gelovigen in de wereld.” www.kerkinnood.nl