Geachte dames,
Groot is de vreugde nu komende maanden 4 diakens de wijding tot het priesterschap gaan ontvangen. Bidden wij om Gods' Zegen over hen.
 
De huidige beperkende maatregelen maken het helaas niet mogelijk (dag)bijeenkomsten te organiseren.
___________________________________________________________________________________________________ 

Op zondag 14 juni, Hoogfeest van het Heilig Sacrament, is voor het eerst weer de heilige Communie uitgereikt. Hierbij dient een scherm en een tenacolo (hostietangetje) gebruikt te worden. Onze ziel bloed nu de tongcommunie niet ontvangen mag worden. Tot 1 juli dient u zich in te schrijven bij de parochie indien u de heilige mis wilt bijwonen, omdat maximaal 30 personen op 1.5m toegestaan zijn.         www.bisdomhaarlem-amsterdam. 

Na 1 juli is er geen beperking meer van het aantal kerkgangers, wel blijft de 1.5m van kracht. De Livestream gaat voorlopig gewoon door, zowel van HH Missen, eucharistische Aanbidding, cathechese, enz., via O.L.V. ter Nood in Heiloo; Kathedraal TV; Radio Maria DAB+ radio en internet/ipad  om 08.30, 12.15 en 17.30 uur de rozenkrans en om 09.00 en 19.00 uur Eucharistie.

Dragen wij dit offer op voor de noden en dwalingen in de wereld; voor de bekering van onze families. Laten wij met zijn allen ( thuis ) in gebed en/of met geestelijke communie ons hierbij aansluiten. Wij zijn nooit alleen; Jezus, Maria en Jozef bid voor ons, H. Engelbewaarder waak over ons. 

Gebed van Gees­te­lij­ke H. Communie

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het aller­hei­ligst Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ont­van­gen. Maar ik kan dit nu niet wer­ke­lijk doen; daarom bid ik U: kom tenminste op gees­te­lij­kerwij­ze in mijn hart. Ik verenig mij geheel en al met U. Laat mij nooit van U ge­schei­den wor­den. Door Christus onze Heer. Amen.

Liturgische kalender  

Juni = maand ter ere van het Heilig Hart van Jezus

zaterdag 27 juni - Cyrillus van Alexandrië, Egypte; bisschop & kerkleraar. Cyrillus volgde zijn oom Theofilus op als bisschop van de stad Alexandrië in Egypte. Om zijn onvermoeibaar ijveren voor het ware geloof in woord en geschrift wordt Cyrillus betiteld als 'Verdediger van Katholieke Geloof' en 'Verdediger van de Waarheid' en ook wel als 'Sluitstuk van de Kerkvaders' of als 'Vurig Aanhanger van Nauwkeurige Formuleringen'. Dit laatste vooral vanwege zijn scherpzinnige redeneringen en argumentaties.

Maandag 29 juni - H.H. Apostelen Petrus en Paulus. Paulus heeft zoveel gereisd in dienst van het evangelie, dat hij de eretitel van 'De Apostel' heeft meegekregen. Toch heeft hij Jezus niet persoonlijk gekend. Pas na diens heengaan heeft hij zich bij zijn leerlingen gevoegd. Drie jaar lang bereidde hij zich in het verborgene voor op zijn zending. Toen trad hij uit de schaduw en ondernam vier grote reizen. Intussen schreef hij een onbekend aantal brieven, waarvan er veertien in het Nieuwe Testament in de bijbel zijn opgenomen.

Petrus, Apostel, martelaar, † 67. Petrus heette aanvankelijk Simon, zoon van Jona (of Johannes). Zijn broer heette Andreas. Zij waren vissers op het moment dat Jezus hen vroeg Hem te volgen (Markus 01,16-20). Van Jezus kreeg hij de bijnaam Petrus ('rots': Matteus 16,18; Johannes 01,42). Hij was getrouwd. Dat mogen we afleiden uit het feit dat hij een schoonmoeder had. Zij wordt door Jezus genezen (Markus 01,29-31). In de eerste tien hoofdstukken van het bijbelboek ‘Handelingen van de Apostelen’ wordt verteld hoe Jezus’ leerlingen, en Petrus in het bijzonder, steeds meer bezield werden door zijn Heilige Geest, en dus steeds meer op Jezus gingen lijken.

dinsdag 30 juni - Eerste Christenmartelaren † ca 64, die vielen ten tijde van keizer Nero. Hoewel Rome in de eerste eeuw van de jaartelling een smeltkroes was van allerhande godsdiensten, religies en sektes, namen de christenen toch een aparte plaats in. Na de beruchte brand van Rome in 64, door de Keizer gesticht. Er vielen honderden slachtoffers. Om de geruchten de kop in te drukken die naar hem als schuldige wezen, liet hij christenen arresteren en op geraffineerde manieren doodmartelen.

woensdag 1 juliAaron, Aartsvader, hogepriester, † ca 1200 vóór Christus, Hor, Sinaï-woestijn. zoon van Amram en Jokebed, uit de stam van Levi. Na de wonderbare doortocht door de Rode Zee een lied wordt aangeheven, zet Mirjam het in, 'de zuster van Aäron'. Een andere keer probeerden enkele leden van het volk zich de waardigheid en rituelen van het priesterschap toe te eigenen. Zij werden gestraft met de dood (Numeri 16). Vervolgens beval de Heer dat de leiders van elke stam een staf naar de tent van de samenkomst moesten brengen. Op iedere staf moest de naam van de leider geschreven worden. Voor de stam Levi kwam er de naam van Aäron op te staan. De staven werden voor de Heer neergelegd. God zou zijn voorkeur uitspreken en dat kenbaar maken door de staf van de uitverkorene te laten bloeien. De volgende morgen bleek, dat Aäron's staf was gaan bloeien: er zaten blad, bloemen en amandelen aan. Zo bleek dat God Aäron in zijn functie als hogepriester bekrachtigde. Hij stierf - honderddrieëntwintig jaar oud - op weg naar het Beloofde Land op de berg Hor in het veertigste jaar na de uittocht uit Egypte. Volgens Lukas 01,05-13 zou Johannes de Doper van hem afstammen.

vrijdag 3 juli - H. Thomas, Apostel, martelaar (ook Didymus of Ongelovige Thomas) † 1e eeuw. Volgens vele bijbeluitleggers slaat Jezus' verwijt over Thomas' ongeloof op het feit, dat hij eerst de bewijzen moest zien, anders geloofde hij niet wat hem verteld werd. Dit lezen we ook in Jezus' slotwoorden. Er is ook een andere uitleg mogelijk. Deze brengt Thomas' ongeloof in verband met Gods grootheid. En dat is dan ook wat Thomas belijdt, als Jezus zich aan inderdaad hem vertoont! Volgens de overlevering trok hij na Pinksteren naar Oost-Azië en preekte het evangelie onder Parthen, Meden en Perzen en zou hij zelfs tot in India gekomen zijn. Hier stierf hij als martelaar.

zaterdag 4 juli - Eerste zaterdag van de maand; om Priesterroepingen en Eerherstel. OLV van Fatima vraagt om 5 eerste zaterdagen; de eucharistie, biecht, gebed voor de Paus,

woensdag 8 juli - Marie-Adolphine (Anna Catharina, roepnaam Kaatje) Dierckx, ofm, missionaris van Maria, martelares, † 1900, Tai-Yuan-Fou, provincie Chansi, China, met 6 medezusters en een aantal anderen onder de Boxeropstand.

Bron: www.heiligen.net 

Van wie kan ik hulp verwachten ...                                                                               

Er is een soort van gebed, dat ook heel machtig is als afweer tegen de boze! Dat is de Lofprijzing!

Lofgebeden  brengen ons dichter bij God en vervullen onze zielen met Zijn aanwezigheid, licht en vrede. Daarom zijn ze een krachtig middel om de duivel uit te drijven. De heilige Engelen van God zingen zonder ophouden het Sanctus...

Sanctus, Sanctus, Sanctus                        Heilig, Heilig, Heilig,
Dominus Deus Sabaoth                             Heer God van de hemelse Machten,
Pleni sunt caeli et terra                              Vol zijn Hemel en aarde
Gloria tua, hosanna in excelsis                 Van Uw heerlijkheid, hosanna in den hoge
Benedictus qui venit in nomine Domini     Gezegend is Hij die komt in de naam des Heren
Hosanna in excelsis                                  Hosanna in den Hoge.

Door samen met hen God te loven en te prijzen zijn we meer verenigd met hen en worden we geholpen door hun bescherming. Dit gebed drukt ook de eerbiedwaardige vrees uit die een bijzondere bescherming met zich meebrengt, zoals de psalm ons leert: “De Engel des Heren omringt hen die Hem vrezen, en bevrijdt hen” (Ps. 34,7).

Bovendien zijn gebeden van dankzegging ook een krachtige bron van bescherming.

De H. Paulus zegt in dit verband: 

Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus”. Fil 4,6-7. www.heilige-michael.nl/alle-posts

Gebed gevraagd

Als Katholieken is het onze plicht om voor vrede te bidden...Voor christenen, die in conflict gebieden wonen. Voor hen die in vredesmissies  werken en hun gezinnen. Voor de volken in het Midden-Oosten, waar velen onnodig lijden, in angst leven en gevaar lopen. Bidden we dat er  een vreedzame oplossing gevonden mag worden, dat landen zich niet laten meesleuren in de strijd. 

Bidden voor hen die lijden onder het Coronavirus, dat dit virus spoedig teneinde mag komen. Laten we extra bidden voor onze  regeringsleiders dat zij wijze beslissingen nemen. Bidden wij dat volken zich bekeren.

Bidden wij voor de priesters, om heiligheid en vragen wij om roepingen.

Bidden wij voor minderjarige meisjes, die ontvoerd worden, tot bekering en huwelijk gedwongen worden, speciaal voor Huma in Pakistan.  Amenkerkinnood.nl

Christenen kunnen nooit alleen zijn. Geen enkele ziekte of crisis heeft de kracht om ons te scheiden van de liefde van Christus, die Liefde  alleen ondersteunt ons. Wij zijn een volk dat blijvend hoop zal hebben!

De huidige pandemie maakt deel uit van het kruis dat we dragen. Laten we onder  zijn gewicht niet struikelen, noch aarzelen. Het kruis omarmen zodat het ons zal zuiveren, waardoor de liefde van Christus die alle dingen overwint, voor altijd zegevierend zal stralen.

Gebed voor de stervenden

Zovele zielen sterven in eenzaamheid en zonder de laatste sacramenten.                                                                          H. Catharina van Siena                                                                                                                                                                                                                         

Allergoedertierendste Jezus, Gij, Die brandt van een zo vurige liefde voor de zielen, ik smeek U bij de doodsstrijd van Uw Allerheiligst Hart en bij de smarten van Uw Onbevlekte Moeder: zuiver in Uw kostbaar Bloed de zielen van de zondaars van de gehele wereld die nu in doodsstrijd zijn, en vandaag of vannacht nog zullen sterven. Hart van Jezus in doodsstrijd, heb medelijden met de stervenden. Medelijdend Hart van Moeder Maria, bid voor alle stervenden dat ze niet verloren zullen gaan.

Akte van Liefde tot redding van de zielen 
Jezus, Maria en Jozef, ik bemin U, redt de zielen, redt de priesters.

Gebedje voor overledene(n) 
Heer geef zijn/haar ziel de eeuwige rust, moge het eeuwige Licht hem/haar verlichten, opdat hij/zij moge rusten in vrede. Amen. 

Gebed voor de zielen in het vagevuur
Hemelse Vader, ik bid U voor alle zielen die nog een tijd van loutering ondergaan in het vagevuur. Ontferm U over hen, die hun fouten oprecht betreuren, die bidden voor hun verlossing en vol verlangen naar U uitzien. Heer, vergeef hen de aardse zwakheden die zij hadden. Ik bid U daarbij vooral voor mijn overleden familieleden, dierbaren en bekenden en alle zielen van onze stamboom in zover zij nog niet bij U zijn. Ik bid U voor alle vergeten zielen, de onbekende zielen, alle zielen voor wie niemand bidt, en voor allen die al zo lang in het vagevuur zijn. O Heer, wees hen barmhartig, reinig hen van zondesmet, en mogen velen van hen weldra verschijnen bij het licht van Uw heilig Aanschijn. Heer, geef hun ziel de eeuwige rust, en moge het Eeuwige Licht hen verlichten, opdat zij mogen rusten in vrede. Amen.

Gebed van St. Gertrudis de Grote
Eeuwige Vader, ik offer U het kostbaarst Bloed van Uw Goddelijke Zoon, onze Heer Jezus Christus, in eenheid met alle heilige Missen die vandaag in de wereld worden opgedragen, voor de zielen in het vagevuur, voor de stervenden, voor de zondaars in de wereld, voor de zondaars in de universele Kerk en de zondaars thuis en in mijn familie. Amen.
 gebeden-site.jouwweb.nl

Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd, wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel, wij smeken ootmoedig dat God zijn macht doet gevoelen en gij vorst van de hemelse legerscharen, drijf satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

Heiligdom O.L.V. ter Nood

In de Kapel is dagelijks gelegenheid tot Eucharistische aanbidding van 15-16 uur en het ontvangen van het Sacrament van Boete en Verzoening dagelijks van 14.00 - 15.30 uur.

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons.
Rector Jeroen de Wit       www.olvternood.nl/vieringen