Dagbijeenkomst donderdag 2 juni
We hopen weer een dagbijeenkomst te houden over de H. Titus Brandsma.
Zodra het programma bekend is ontvangt u de uitnodiging voor deze dag.

 

         Feestdag 29 april van onze patrones

         Catharina (of Caterina) Benincasa (Senesis of van Siena) Siena/Rome, Italië; maagd & mystica; † 1380.

         Geschiedenis

         Zij werd geboren in 1347 te Siena als 25e kind van een lakenverver. Op 16-jarige leeftijd trad zij toe tot de                       tertiarissen van de dominicaner orde. Dat wil zeggen dat zij wel volgens de regel van Sint Dominicus leefde,                   evenwel niet in een klooster, maar gewoon thuis. Toch werd zij al gauw zo bekend om haar heilige levenswijze,               dat velen haar kozen als leidsvrouwe en voorbeeld; zij werden de 'Caterinati' genoemd: zij vormden                                langzamerhand een vaste kring om haar heen. Daar bevonden zich adellijke jongeren onder, oude kooplieden,               priesters, advocaten, kunstenaars en soldaten. Wat hen in haar boeide was haar heiligheid, haar opgewekte                   humeur, haar pittige, rake uitspraken en de extases die zij ontving tijdens haar gebed; daar waren velen getuigen           van. Zij wijdde zich toe aan de armen van de stad en zij bezat de gave de meest verstokte zondaars tot inkeer te            brengen.

         Ook bewoog zij zich op het kerkdiplomatieke vlak. Zo wist zij paus Gregorius XI ertoe te bewegen zijn Franse                 standplaats Avignon te verlaten en terug te keren naar Rome. Dat deed ze door in gezelschap van haar gevolg               'caterinati' persoonlijk naar Avignon te gaan en de paus als het ware bij de hand te nemen en te geleiden op zijn             weg naar huis. Op talloze manieren probeerde zij bij te dragen tot de eenheid van de Kerk in de westerse wereld.           In 1380 ontbood paus Urbanus VI haar zelfs naar Rome om te dienen als zijn raadgeefster. Daar stierf zij nog in             hetzelfde jaar, waarna zij werd bijgezet in de kerk van Santa Maria sopra Minerva.

         Verering & Cultuur
         Zij heeft ruim honderd brieven nagelaten, die zij schreef aan Paus, Bischoppen, prieters, politici, en een geschrift           over mystiek, waarvan de kwaliteit zo groot is dat zij in 1970 door paus Paulus VI werd uitgeroepen tot kerkleraar.           Sinds 1939 is zij ook patrones van Italië. Daarnaast is zij beschermheilige van haar vaderstad Siena.

                Die Jezus’ doornen droef en zwaar
                Gedragen hebt zo menig jaar,
                Die in uw voeten en uw handen
                Zijn felste wonden voelde branden,
                Bid, Catharina, bid voor mij,
                Dat ik zijn lijden waardig zij.    (Gabriël Smit - 'Roosjes uit de Hemeltuin')

 

Wees een vredestichter  

Ieder van ons zou vredestichter moeten zijn, zoals Jezus ons aangaf in de Zaligsprekingen (zie Mt 5, vooral vers 9), wat betekent dat we gemoedsrust hebben door regelmatige biecht en heilige communie, door gebed en onszelf vormen zoals St. Paulus instrueerde: "Ten slotte, broeders, wat waar is, alles wat eervol is, wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat genadig is, als er enige voortreffelijkheid is en als er iets is dat lof verdient, denk dan aan deze dingen. Blijf doen wat je hebt geleerd en ontvangen en gehoord en gezien in mij. Dan zal de God van vrede met u zijn" (Fil 4:8-9).

We kunnen onze tijd, talent en schat bijdragen aan de Kerk, de grote bron van genade en vrede in de wereld; voor de zaak van de gerechtigheid in al haar vormen, in het bijzonder in overeenstemming met de sociale leer van de Kerk, aangezien de heilige paus Paulus VI ons zei: "Als u vrede wilt, werk dan voor gerechtigheid"; en aan de werken van barmhartigheid.

Ook de gelovigen die de sacramenten van boete en verzoening en van de eucharistie ontvangen, weten op grond van een lange kerkelijke traditie dat de veertigdagentijd en Pasen in verband staan met het voorschrift van de Kerk om minstens eenmaal per jaar de eigen zonden te biechten en minstens eenmaal per jaar de heilige communie te ontvangen, bij voorkeur in de Paastijd.”
 
 
Liturgische kalender
  
29 april H. Catharina van Siena  
 
 
1 mei H. Jozef, voedstervader en werkman
3 mei H.H. Apostelen Jacobus en Filippus
6 mei H. Elisabeth van Hongarije
9 mei O.L.V. van de Wonderen
10 mei H. pater Damiaan van de melaatsen
13 mei O.L.V. van Fatima
14 mei H. Matthias, Apostel
16 mei 44 monnikmartelaren van Palestina
22 mei H. Rita van Carcia
25 mei H. Maria Salome
29 mei H. Maria, Toevlucht der zondaars
30 mei H. Jeanne d'Arc
31 mei Maria Visitatie
                                                                                                                               

  ___________________________________________________________________________________________________________________

Voorbeden in gebedstijd

- vele noden in de wereld vragen om gebed: voor vrede in vele landen, voor vluchtelingen in nood, geloofsvervolging wereldwijd, kindbruiden, armoede, drugsverslaafden, onze gezinnen, ...

- voor het ongeboren kind, om bescherming vanaf de conceptie, om bescherming vanaf de geboorte, dat zij altijd in liefde ontvangen worden en in liefde worden opgevoed.

- "wij moeten de stem van de vrijheid verheffen, voor alle ontvoerde katholieken, voor alle gelovigen en niet-gelovigen in de wereld.” www.kerkinnood.nl