Geachte dames,

 

Op weg naar het Hoogfeest van Pasen!

Een ingetogen tijd waarin we het lijden van Christus overwegen en meedragen. Een tijd van extra gebed is ons gegund, van vasten en van aalmoezen. Een tijd waarin we alles opdragen aan de Heer, opdat Hij zijn verlossing kan voltooien.

Tot half april zijn zeker nog àlle maatregelen van kracht, hierdoor is het voorlopig niet mogelijk bij elkaar te komen voor een bijeenkomst in Beverwijk.

Door het bidden van één rozenkrans per dag zal de Moeder van God u beschermen tegen de aanvallen. Vraag Ons Lieve Vrouw om hulp en zij helpt te beschermen tegen de angst.

Heilige Eucharistie

Oproep: "Vergeet u de H. Eucharistie niet!

Elke kerk is ingericht om parochianen te ontvangen. Misschien moet u er iets meer moeite voor doen, maar de Heer wacht op u in het Tabernakel, laat Hem niet alleen. Ontvang de heilige sacramenten, vooral die van Boete en Verzoening, wacht er niet mee. Van harte hopen wij dat u in de gelegenheid bent de eucharistie te vieren, het sacrament door de Heer zelf aan ons gegeven. Het ultieme offer aan de Heer onze God.

Zaterdag 27 maart Priesterzaterdag in het Heiligdom O.L.V. ter Nood in Heiloo; De oproep van O.L.V. in Fatima tot Eerherstel, gebed voor de Priesters en roepingen tot het Priesterschap.

Verdieping is noodzakelijk

Via internet is veel informatie te vinden over de huidige situatie. Leest u ook eens de profetie aan de rooms-katholiek Luz de Maria: https://www.youtube.com/watch?v=BJ0dZhHccfU

De Heilige Engelen zijn Gods antwoord op de noden van onze tijd. Hij wil dat wij hen beter leren kennen en hen aanroepen om ons te helpen. De engel Gabriel kondigde aan Maria de Blijde Boodschap. De engel kwam in een droom tot Sint Jozef. Website van de zusters van het H. Kruis: http://www.heilige-michael.nl/alle-posts/

Hoe is het christendom tot ons gekomen. In een mooi tijdsbeeld is de opkomst en de neergang in beeld gebracht. Een echte eye-opener: https://www.youtube.com/watch?v=BJ0dZhHccfU

Liturgische kalender                                                                                                         
 
Gebed tot Sint Jozef
O goede Heilige Jozef, mijn tedere Vader, trouwe Bewaarder van Jezus, en zuivere bruidegom van Gods Moeder, ik smeek U met aandrang aan God de Vader, zijn Zoon voor ons gekruisigd, op te dragen. Bekom ons van de Eeuwige Vader, in de driemaal heilige naam van Jezus, de genade waarom wij smeken .….. 
Vraag Hem barmhartigheid voor uw kinderen, te midden van uw eeuwige heerlijkheid. Gedenk de narigheden van onze wereld, gedenk de lijdenden, de biddenden en de wenenden, door Uw bemiddelend gebed, en dat van uw allerheiligste Bruid. Moge Jezus ons betrouwen beantwoorden en onze hoop bekrachtigen. Amen.   www.heiligen.net

Jaar van Sint Jozef - 8 december 2020 t/m 6 december 2021

Jaar van het Gezin - 25 maart 2020 t/m 25 maart 2021                                    
Veertigdagentijd - zie voor uitleg www.kathedraaltv.nl 
17 februari - Aswoensdag
21 februari - 1ste zondag van de veertigdagentijd
28 februari - 2de zondag van de veertigdagentijd
7   maart    - 3de zondag van de veertigdagentijd
14 maart    - Zondag Laetare, 5de zondag
21 maart    - Passie zondag 5de zondag van de veertigdagentijd
28 maart    - Palmzondag
  1 april      - Witte Donderdag
  2 april      - Goede Vrijdag, de Kruisweg en Kruisverheffing
  3 april      - Stille- of Paaszaterdag en Paaswake
  4 april      - Hoogfeest van Pasen 
 
Gebed voor de Vasten- of Veertigdagentijd
Heer, Aanbiddelijke Jezus, die aan het Kruis, in een mysterie van duisternis, hebt uitgeroepen: "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?", leer ons dapper te zijn op ogenblikken van wanhoop of neerslachtigheid, wanneer de hemel voor ons schuil gaat achter sombere wolken. Laat ons dan uw doodsnood en verlatenheid eren door het geduldig verdragen van ons eigen gemis aan goddelijke troost, sterk in blind geloof dat wij ook in dat duister door uw wijze liefde worden geleid, en moge de verdienste van uw stervenspijn ons lijden dan vruchtbaar maken voor ons zelf en anderen. Amen.
 
Passietijd
Hoe zouden we de gevoelens van Jezus’ heilig Hart in deze dagen kunnen uitdrukken? Alle afschuwelijke lichamelijke en psychische pijnen en smarten stonden Hem voor ogen. De ondankbaarheid van de mensen, de ontrouw van Zijn leerlingen, de onuitsprekelijke smarten van Zijn Moeder – dat alles heeft Zijn heilige Ziel moeten verduren. En dat alles uit liefde.

De goddelijke Verlosser, Die zo vastberaden op Zijn lijden afgaat, Die al onze zonden op Zich neemt, lijdt door onze ondankbaarheid. Toen Hij aan het kruis hing, zag Hij allen, die het uur waarop Gods genade hen bezoekt niet erkennen. Hij zag alle mensen van alle tijden, die Zijn heil niet willen ontvangen. Is het niet schokkend, dat er zo veel mensen zijn die de Zoon van God afwijzen, terwijl Hij zonder klagen of verwijten bereid is Zich voor hen te laten slachtofferen? Dat er zo veel mensen tussen staan die onverschillig en koud, en misschien zelfs vervuld van haat, Zijn kruis aanstaren en niet willen begrijpen dat het om hen gaat, om hun heil of onheil, om hun leven of dood, hun hemel of hel?

Dit is wat het kruis van ons eist: oriëntering van heel ons wezen op God. Wanneer dat niet de vrucht van dit uur en van deze grote heilige weken zal zijn, dan heeft de goddelijke Verlosser ook ons gezien onder hen die Zijn lijden afwijzen. De belangrijkste taak, die we in ons leven te vervullen hebben, luidt: we moeten offers worden, altijd en overal onszelf overgeven aan God, Hem de eerste plaats geven, Hem in het middelpunt van ons leven plaatsen bij iedere gedachte, bij elk woord, bij iedere beslissing. Dat deze heilige passietijd ons allen een stap dieper mag binnenvoeren in het begrip en in de navolging van de totale overgave van Christus.
 
    ___________________________________________________________________________________ 
 

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl voor de laatste update omtrent de dringende adviezen om kerkgang veilig te laten verlopen.

www.kathedraaltv.nl heeft (Live)uitzendingen van de Eucharistie, conferenties, Q&A, filmpjes, catechese voor verschillende leeftijden, etc.

Youtube.com/dionysiusparochie/heerhugowaard, samen de gebedstijden en de Barmhartigheidsrozenkrans bidden, Pastoor Dohmen bidt voor.

Gebed van Gees­te­lij­ke H. Communie

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het aller­hei­ligst Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ont­van­gen. Maar ik kan dit nu niet wer­ke­lijk doen; daarom bid ik U: kom tenminste op gees­te­lij­kewij­ze in mijn hart. Ik verenig mij geheel en al met U. Laat mij nooit van U ge­schei­den wor­den. Door Christus onze Heer. Amen.

Voorbeden in gebedstijd

Vele noden in de wereld vragen om gebed: vluchtelingen in nood, geloofsvervolging wereldwijd, kindbruiden, armoede, drugsverslaafden, onze gezinnen, enz. zie ook de website www.kerkinnood.nl

- voor Maira, die op 13-jarige leeftijd is ontvoerd, tot bekering en een huwelijk gedwongen door een moslim in India.

- veel christenen in Nigeria krijgen te maken met extreme vervolging door Boko Haram. In het afgelopen jaar werden in dit land meer christenen vermoord dan in alle andere landen van de wereld samen: 3530 christenen werden omgebracht vanwege hun geloof.

- voor Leah Sharibu in Noord-Nigeria, zij was 14 jaar toen ze werd ontvoerd door Boko Haram. Ze werd samen met 109 andere schoolmeisjes ontvoerd van haar school. Dat was op 19 februari 2018. Een maand later konden alle meisjes worden bevrijd, behalve Leah. Als enige christen in de groep weigerde ze haar geloof in Christus af te zweren. Enkele maanden later was er contact met de ontvoerders. Ondanks dat ze met de dood werd bedreigd, hield Leah ook toen vast aan haar geloof. De ouders van Leah roepen op tot gebed voor hun dochter, dat de Heer haar zal beschermen en haar hart zal bewaren. Ze hopen vurig op haar vrijlating.

- voor zuster Gloria in Mali (Afrika): 'Zij heeft een grote toewijding aan de Kerk en aan de zaak van de armen'. De Colombiaanse werd op 7 februari 2017 ontvoerd door jihadisten die banden hebben met Al-Qaeda. In oktober 2020 werd vernomen dat zij nog leeft. Wij weten dat de omstandigheden van onze zuster niet de beste zijn. De afgelopen vier jaar heeft zij in de woestijn doorgebracht, afwisselend in 33 verschillende kampen van de jihadistische groepering. Haar gezondheidstoestand is niet de beste vanwege die situatie. We vragen daarom om gebed voor onze zuster en de steun die we kunnen bieden. Blijven wij bidden en handelen voor de vrijlating van zuster Gloria Cecilia Narvaez Argoty.

"Wij moeten de stem van de vrijheid verheffen, voor alle ontvoerde katholieken, voor alle gelovigen en niet-gelovigen in de wereld.” www.kerkinnood.nl