Geachte dames,
Wij wensen u allen van harte een
 
Zalig Kerstmis & Zalig Nieuwjaar
 
 

                                                                 Immanuel:  God met ons

Kerstmis ziet er dit jaar anders uit dan we gewend zijn. Niet groots en uitbundig in een volle kerk of met de hele familie om de tafel, maar klein en intiem. Dat brengt gemis met zich mee, maar het brengt ons ook terug naar het kerstverhaal. Jezus werd geboren onder omstandigheden die heel anders waren dan zijn ouders hadden bedacht. Ver weg van huis, in een stal. Niet omringd door vrienden en familie, maar bezocht en aanbeden door herders.

Maar juist waar alles anders gaat dan wij plannen, daar wordt hoop geboren.

Daar komt God zelf naar ons toe.

 

Liturgische kalender

Feest 30 december: Richard van Aduard o,cist. † 1266. Engelsman, student aan de universiteit van Parijs; de jonge Lodewijk de Heilige († 1270) is juist koning geworden. Sint Bernardus († 1153) heeft opgeroepen tot de Kruistochten, om het Heilig Land te bevrijden van de vreemde overheersing der muzelmannen. Die oproep was nog lang niet verstomd. Integendeel, ook koning Lodewijk zou nog kruistochten ondernemen.
 
Ook Richard ging op weg. Spoedig kwam hij een drietal edellieden tegen. Uit het gesprek dat ontstond, bleek dat zij uit het Friese land kwamen en op weg waren naar huis. Dit beschouwde Richard als een teken uit de hemel en hij sloot zich bij hen aan.Het was ten tijde van abt Wigbold (1218 - 1242) dat hij inderdaad intrad bij e cisterciënzers van Aduard. Deze abdij was vanuit klooster Klaarkamp bij Dokkum gesticht op 5 juni 1192, en was op dat moment dus nog geen vijftig jaar uit. Richard bleek een voorbeeldige monnik, die uit persoonlijke devotie de dagelijkse getijden drie maal bad. Daarnaast hield hij tijd over om te studeren en boeken te schrijven over geestelijke onderwerpen.
 
Hij werd aangesteld als hoofd van de kloosterschool en hielp in die hoedanigheid mee aan de bloei en de bekendheid van het klooster. Daarnaast wordt van hem verteld dat hij herhaaldelijk genezingen verrichtte. Zijn levensbeschrijver schrijft ze toe aan de kracht van zijn gebed. Dat hij daarbij geneesmiddelen gebruikte, was eigenlijk om het wonder te verdoezelen. Kende hij de werking en de kracht van de kruiden uit zijn studie te Parijs? Of waren hem die al van huis vertrouwd? Vergeten we niet dat in het Engeland van de middeleeuwen de kennis der druïden onder de geestelijken wijd verspreid was. 
 
Aan twee van zijn medebroeders voorspelde hij dat zij later abt zouden worden, maar dat hun ambtsperiodes niet van lange duur zouden zijn. De eerste, Egbert, volgde inderdaad de opvolger van Wigbold op in 1254; hij stierf alweer drie jaar later: 1257. De tweede Geyko, trad aan als abt in 1262; hij zou zes jaar later, 1268, zijn functie neerleggen en terugtreden.
 
Alles bijeen heeft Richard meer dan dertig jaar in Aduard gewoond. Op het eind van zijn leven heeft hij een aantal heftige beproevingen doorgemaakt. Hij stierf op Sint-Thomasdag, 21 december, 1266.  
 
Feest 31 december: Melania de Jongere, Jeruzalem, Palestina; Romeinse matrone & kluizenares; † 439.Zij werd in 383 als enig kind uit schatrijke ouders in Rome geboren; ze was de kleindochter van Melania de Oudere († 409; feest 8 juni). Zij huwde met haar neef Valerius Pinianus. Na de vroegtijdige dood van hun beide kinderen wilde zij haar leven verder in dienst stellen van God. Ze wist haar man te winnen voor haar ideaal.Bij de dood van haar ouders was zij de enige erfgenaam van het enorme bezit aan landgoederen, verspreid over het hele Romeinse Rijk. Van lieverlee verkocht zij alles en besteedde de opbrengst ervan aan de armen en aan de stichting van kerken en kloosters.Met haar man bracht ze net als haar oma destijds bezoeken aan de kerkelijke kopstukken van haar tijd. In 406 bezocht ze Paulinus van Nola († 431); in 410 Sint Augustinus in Hippo († 430) en Sint Alypius in Thagaste († 430). Daar stichtte ze twee kloosters; in 415 Cyrillus in Alexandrië († 444); in 417 ging ze in Jeruzalem wonen; in 419 vertrok ze naar de woestijnkloosters in Opper-Egypte. Na terugkomst voegde zij zich bij Sint Hiëronymus († 420) die in Bethlehem het leven van een kluizenaar leidde. Haar man sloot zich aan bij een kloostergemeenschap en stierf in 431.

Een jaar daarna, 432, stichtte Melania een vrouwenklooster op de Olijfberg; zij trad er zelf in. In 436 reisde ze naar Constantinopel om haar oom Volusianus te bekeren en ontmoette er keizerin Eudoxia II Athenais die haar later in Jeruzalem nog eens zou komen opzoeken. Melania stierf in 439. Ze was op dat moment straatarm.

Haar levensbeschrijving hebben we te danken aan een tijdgenoot, de priester Gerontius.
Zij wordt afgebeeld biddend in of bij een grot; naast haar een kan en een doodshoofd; soms met kool en andere groenten (als teken van soberheid).    

                                                                                                                          

                                                                                                                                    

___________________________________________________________________________________________________ 

Op de website www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl staat de laatste update omtrent de dringende adviezen om kerkgang veilig te laten verlopen.

Via de Livestream van Kathedraal TV worden vieringen, conferenties, Q&A, filmpjes, catechese voor verschillende leeftijden, etc. aangeboden.

Dionysiusparochie in Heerhugowaard zendt de gebedstijden uit samen met de Barmhartigheidsrozenkrans, Pastoor Dohmen bidt voor: youtube.com/dionysiusparochie/heerhugowaard.

Gebed van Gees­te­lij­ke H. Communie

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het aller­hei­ligst Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ont­van­gen. Maar ik kan dit nu niet wer­ke­lijk doen; daarom bid ik U: kom tenminste op gees­te­lij­kewij­ze in mijn hart. Ik verenig mij geheel en al met U. Laat mij nooit van U ge­schei­den wor­den. Door Christus onze Heer. Amen.

Voorbeden in gebedstijd

Vele noden in de wereld vragen om gebed: vluchtelingen, geloofsvervolging, kindbruiden, armoede, enz. zie de website www.kerkinnood.nl