Geachte dames,
Helaas hebben we moeten besluiten de dagbijeenkomst niet door te laten gaan.
 
De bisschoppen adviseren de regels van het RIVM te volgen, dit betekent dat in de kerk max. 30 personen de eucharistie mogen bijwonen. In de zaal betekent, dit max. 3 personen erbij te ontvangen. Het is niet anders in deze Coronatijd.
We hopen elkaar dan toch in 2021 D.V. te ontmoeten en ook                                                                                             de uitgestelde jaarvergadering te houden. In het gebed zijn wij vereend.                                                                                                                                              
___________________________________________________________________________________________________ 

Op de website www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl staat de laatste update omtrent de dringende adviezen om kerkgang veilig te laten verlopen.

Via de Livestream van Kathedraal TV worden vieringen, conferenties, Q&A, filmpjes, catechese voor verschillende leeftijden, etc. aangeboden.

Dionysiusparochie in Heerhugowaard zendt de gebedstijden uit samen met de Barmhartigheidsrozenkrans, Pastoor Dohmen bidt voor: youtube.com/dionysiusparochie/heerhugowaard:

Gebed van Gees­te­lij­ke H. Communie

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het aller­hei­ligst Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ont­van­gen. Maar ik kan dit nu niet wer­ke­lijk doen; daarom bid ik U: kom tenminste op gees­te­lij­kerwij­ze in mijn hart. Ik verenig mij geheel en al met U. Laat mij nooit van U ge­schei­den wor­den. Door Christus onze Heer. Amen. 

Liturgische kalender

6 december - H. Nicolaas van MyraNicolaas moet geboren zijn rond 280 in de Griekse stad Patras en overleden † ca 350. Volgens de overlevering was hij bisschop van Myra in de eerste helft van de 4e eeuw. Historisch gesproken is er over hem nagenoeg niets bekend. Wel zijn er enige legendes over hem bekend. In zijn jeugd deed hij niet mee aan de nutteloze spelletjes van zijn vriendjes. In plaats daarvan ging hij vaak naar de kerk. Hij probeerde alle stukken uit de Heilige Schrift die hij er hoorde, te onthouden. 
Hij heeft zich later geheel aan God gegeven. Zo reisde hij naar Palestina om de heilige plaatsen te bezoeken. En vereerde ze. Tijdens die bedevaartstocht vertrok hij per schip bij heldere hemel en kalme zee. Maar hij voorspelde de zeelui, dat er noodweer zou komen. En het kwam. Al heel gauw. Allen zagen zich plotseling in levensgevaar. Maar hij begon te bidden. En het hield wonderwel op.

Nicolaas wordt bisschop
Op de terugweg naar huis werden deze bewijzen van zijn bijzondere heiligheid overal bekend. Hij kwam nu - en dat was een ingeving van God - in Myra aan, de hoofdstad van Lycië (in het zuidwesten van het huidige Turkije): juist in de tijd, dat de bisschop van die stad gestorven was, en de bisschoppen uit de omgeving bijeen waren om te overleggen, wie hier opvolger moest worden. Er zat een bisschop tussen die veel gezag had. Als die iets van mening was, meenden zijn collega's dat ook. Deze bisschop had alle anderen opgedragen om te vasten en te bidden. 's Nachts echter hoorde hij een stem, die hem zei, dat hij de volgende ochtend bij de kerk moest gaan staan, en de eerste de beste tot bisschop moest wijden, die Nicolaas bleek te heten. Meteen bracht hij deze opdracht aan de andere bisschoppen over. Zo begaf hij zich naar de kerk en vatte er post bij de deur.

Het wonder wilde, dat Nicolaas - door God gezonden - al voor dag en dauw naar de kerk ging. Toen hij naar binnen stapte, kwam de bisschop op hem af, want die dacht: "Ik zal eens even vragen naar zijn naam." Argeloos als een duif boog hij het hoofd en zei: "Nicolaas, dienaar van Uwe heiligheid." Toen hebben ze hem daar bij de deur vastgegrepen en met algemene stemmen meteen maar als bisschop geïnstalleerd. Ze bekleedden hem met schitterende sieraden en troonden hem op de bisschopszetel.

Ondanks alle eerbetuigingen bewaarde hij altijd zijn oude nederigheid en zijn serieuze levenswandel. Hij bracht de nacht steeds in gebed door. Hij geselde zijn lichaam en je zag hem nooit in gezelschap van vrouwen. Hij ontving je eenvoudig, stond je doeltreffend te woord, gaf je ijverige goede raad en strenge berispingen.
Er is een kroniek die zegt, dat Sint Nicolaas ook deelnam aan het beroemde Concilie van Nicea, in 325.

7 december - Ambrosius van Milaan; Ambrosius rond 339 geboren en † 397. Hij had nog een tien jaar oudere zus Marcellina († 398) en een broer die daar vlak onder kwam: Satyrus († 378). Ook zij worden eveneens als heiligen vereerd. Het onderling respect van de drie kinderen was bijzonder groot. Kerstmis 353 kreeg Marcellina in de St-Pieterskerk door paus Liberius († 366) de maagdensluier opgelegd. Ze sloot zich niet aan bij een leefgroep, maar samen met een andere gewijde maagd leidde zij een religieus leven in haar eigen huis. Intussen zag ze toe op de carrière van haar broers. Satyrus werd prefect van de provincie Liguria; Ambrosius werd uiteindelijk door keizer Valentinianus I (368-377) tot gouverneur van Noord-Italië benoemd, met als standplaats Milaan. Marcellina bleef in Rome achter en bad voor het geestelijk welzijn van haar getalenteerde broers.
In die tijd was ook de christenheid van Milaan ernstig verscheurd door de ariaanse kwestie.
Ambrosius was zo delicaat in zijn optreden dat hij het respect van beide partijen won. Toen dan ook de ariaans georiënteerde bisschop van Milaan overleed, riepen zowel de geestelijken als de leken die voor de nieuwe benoeming in de kerk verzameld waren, om Ambrosius als nieuwe bisschop. Hij protesteerde heftig. Hij was zelfs nog niet eens gedoopt.

Noveen - Zondag 29 november t/m maandag 7 december 

8 december - Feest Maria Onbevlekt OntvangenOmdat Maria was uitverkoren de moeder van Jezus te worden, werd ze zonder erfzonde geboren, sterker nog: reeds vanaf het moment dat ze werd ontvangen in de schoot van haar moeder, is ze gevrijwaard gebleven van de zonde. Ze is dus onbevlekt ontvangen in de moederschoot. Zo gelooft de christenheid.
Vroegchristelijke legendes vertellen er al over (al 17 vóór Christus). In het zogeheten 'Evangelie van Maria's geboorte', ongeveer stammend uit het jaar 480, geldt de hereniging van Maria's legendarische ouders, Joachim en Anna, voor de Gouden Poort te Jeruzalem als het moment van Maria's onbevlekt ontvangenis.

Hoewel dit geloof al zeer oud is onder de christenen, werd het in de Katholieke Kerk pas op 8 december 1854 door paus Pius IX als dogma uitgeroepen.
Vanouds staat het feest op 8 december. Reeds in de vijfde eeuw was er te Jeruzalem een kerk verrezen ter ere van Maria's geboorte. Deze was ingewijd op 8 september. Die datum werd sindsdien gevierd als Maria Geboorte.
Omdat Maria's conceptie in de moederschoot negen maanden vóór haar geboorte ligt, werd de feestdag van Maria Onbevlekt Ontvangen dientengevolge 8 december.
Wanneer de openbaringen van Anna Katharina Emmerich ook maar enigszins op waarheid berusten, zouden we mogen aannemen, dat Maria stierf in het jaar 48 op 64-jarige leeftijd. Op het moment van Jezus' geboorte moet zij zestien jaar oud geweest zijn. Dat is niet onwaarschijnlijk. Haar Onbevlekte Ontvangen zou dan in het jaar 17 vóór Chr. geplaatst moeten worden.

11 december - Feest Jozef Aartsvader; Egypte; † 18e eeuw vóór Chr. Jozef was de elfde van de twaalf zonen van aartsvader Jakob. Hij was het eerste kind dat Jakob kreeg bij zijn geliefde vrouw Rachel; daarvóór had hij er al zes gehad bij zijn andere vrouw Lea, twee bij zijn slavin Bilha en twee bij Zilpa, een andere slavin. Na Jozef kreeg Rachel nog een tweede zoon: Benjamin. Jakob hield van zijn laatste twee jongens meer dan van de eerste tien. Zij waren dan ook erg jaloers op de jongste twee. Jozef noemden zij verachtelijk "die dromer", omdat hij steeds droomde dat hij de belangrijkste en hoogstgeplaatste was van het hele gezin. 

Daar ontmoette hij de opperschenker en opperbakker van de farao. Hij wist hun dromen uit te leggen, en voorspelde er hun toekomst uit. Later, toen de farao een droomuitlegger nodig had, herinnerde de opperschenker zich de Hebreeër in de gevangenis. Jozef werd naar het paleis gehaald en legde de Farao zijn dromen uit en voegde er tegelijkertijd een aantal beleidsadviezen aan toe. Als beloning werd hij aangesteld tot onderkoning.
Hij voerde een verstandig beleid. Toen alle omringende landen kreunden onder een zware hongersnood, bleek hij grote voorraden te hebben opgeslagen in zijn schuren. Daardoor aangetrokken kwamen ook zijn broers uit Kanaän om brood te kopen. Zij herkenden hun verkochte broertje niet, maar hij hen wel. Na veel verwikkelingen verzoenden ze zich met elkaar. De hele familie kwam over naar Egypte om daar een welgesteld leven te leiden... bijbelboek Genesis hoofdstuk 37-50.

Adventstijd - Maria, Gij morgenrood!

 

De Adventstijd is misschien wel de mooiste tijd van het liturgisch jaar èn bij uitstek DÈ Mariamaand (meer nog dan de meimaand of oktober, de rozenkransmaand). Want alles draait om Maria; zonder haar zouden we nooit Kerstmis kunnen vieren!

Op de website http://www.heilige-michael.nl/h-engelen/de-grote-beproeving/ wordt uitgelegd dat Maria reeds bij de grote beproeving van de Engelen aan hen getoond werd als degene, die de Moeder van God zou worden. Zij zou in deze uitverkiezing BOVEN de Engelen geplaatst worden, hoewel ze “slechts” een mensenkind was.

De Engelen zouden haar als hun Koningin moeten dienen en eren! Wat velen van hen dan ook weigerden. Je kunt je voorstellen met welk een verlangen de trouw gebleven Engelen uitzagen naar het grote moment dat Maria geboren zou worden en het onvoorstelbaar grote geheim van Gods Menswording zou gaan beginnen!

Maria is werkelijk het morgenrood, wat de komst van de zon, Christus het Licht van de wereld, aankondigt!

Advent - 4 weken, die staan voor elk 1000 jaar, zo 4 x1000=4000 jaar de Joodse bevolking wacht op de komst van de Messias, dat dus terug gaat tot 2000 jaar voor Chr.