Geachte dames,
                  Groot is de vreugde dat 5 diakenen de wijding tot het priesterschap ontvangen.                               Bidden wij om Gods' Zegen over hen.
 
De huidige beperkende maatregelen maken het helaas niet mogelijk (dag)bijeenkomsten te organiseren.
___________________________________________________________________________________________________ 

Volgens de richtlijnen wordt de Heilige Communie uitgereikt met een tenacolo (hostietangetje) en vanachter een scherm. Onze ziel bloed nu de tongcommunie niet ontvangen mag worden. Per parochie wordt aan gegeven hoe de kerkgang mogelijk is. In elk geval let u op om de  1.5m ten opzichten van elkaar te bewaren. www.bisdomhaarlem-amsterdam. 

De Livestream gaat voorlopig gewoon door, zowel van HH Missen, eucharistische Aanbidding, cathechese, enz., via O.L.V. ter Nood in Heiloo; Kathedraal TV; Radio Maria DAB+ radio en internet/ipad  om 08.30, 12.15 en 17.30 uur de rozenkrans en om 09.00 en 19.00 uur Eucharistie.

Dragen wij dit offer op voor de noden en dwalingen in de wereld; voor de bekering van onze families. Laten wij allen ( thuis ) in gebed en/of met geestelijke communie ons hierbij aansluiten. Wij zijn nooit alleen; Jezus, Maria en Jozef bid voor ons, H. Engelbewaarder waak over ons. Geef ons moed en kracht.

Gebed van Gees­te­lij­ke H. Communie

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het aller­hei­ligst Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ont­van­gen. Maar ik kan dit nu niet wer­ke­lijk doen; daarom bid ik U: kom tenminste op gees­te­lij­kerwij­ze in mijn hart. Ik verenig mij geheel en al met U. Laat mij nooit van U ge­schei­den wor­den. Door Christus onze Heer. Amen.

Liturgische kalender  

3 augustus - Lydia van Thyatira - gastvrouw van Paulus (Hand.16,14); † 1e eeuw (ook van Filippi of de Purperbereidster of Purpuraria), Lydië, Klein-Azië. Het bijbelboek 'Handelingen van de Apostelen' vertelt hoe de ontmoeting tussen Paulus en Lydia tot stand kwam. 

  Toen Paulus nog in Klein-Azië verbleef, had hij 's nachts een visioen gehad. Daarin zag hij een Macedoniër die hem smeekte vanuit Klein-Azië over te steken naar Macedonië om de mensen te hulp te komen. Kennelijk werd deze droom beschouwd als een vingerwijzing van God, want het gezelschap zocht de eerste de beste gelegenheid om naar Hellas over te steken, een emotioneel moment: 'Wij voeren naar Filippi, een stad in het eerste district van Macedonië en een kolonie.' (In het uiterste noord-oosten van het huidige Griekenland, ter hoogte van de tegenwoordige stad Kavalla.) 'In die stad bleven we enkele dagen. Op de sabbat begaven we ons buiten de poort naar de rivieroever, waar we dachten dat een bedehuis was.' 

Het was een Griekse stad onder bezetting van de Romeinen. Bij gebrek aan een synagoge kwamen joden op zulke plaatsen op sabbat blijkbaar bij elkaar buiten de stad. Inderdaad waren er een aantal vrouwen bijeengekomen. Waarschijnlijk hield men een openluchtdienst, zoals men die in de synagogen gewend was. Er werd gebeden, uit de Heilige Schrift voorgelezen (op dat moment alleen nog het Oude Testament) en er werd uitleg gegeven; wellicht wisselde men van gedachten bij gebrek aan een geschoolde schriftgeleerde.

'Wij zetten ons er neer en spraken de vrouwen toe die er bijeen gekomen waren.' [Van andere gelegenheden weten we dat men in buitenlandse synagogen graag het woord liet aan rondreizende schriftuitleggers en predikanten. Hier kennelijk ook.] 'Ook een zekere Lydia uit de stad Thyatira, die purperen stoffen verkocht - zij was een godvrezende - hoorde toe en de heer maakte haar hart ontvankelijk voor wat door Paulus werd gezegd.'

Lydia was godvrezend. Dat betekent dat zij niet van Joodse afkomst was, maar wel leefde volgens de bepalingen van het Joodse geloof. Waarschijnlijk was zij rijk. Want purper was uiterst kostbaar. Het was de kleurstof die men aan de purperslak onttrok en die zo zeldzaam was dat ze werd gebruikt voor de ambtsgewaden van de hoogste gezagsdragers van het Romeinse Rijk. Ze moet ruim behuisd geweest zijn, want straks nodigt ze het hele gezelschap van Paulus bij zich in huis. Waarschijnlijk was ze vanuit Thyatira, haar vaderstad aan de overkant van de zee, een heel stuk landinwaarts gelegen, naar Filippi gekomen, een handelsstad.

'Nadat zij en haar huisgenoten gedoopt waren, nodigde ze ons uit en zei: "Als u van oordeel bent dat ik werkelijk in de Heer geloof, komt dan in mijn huis en neemt daar uw intrek." En zij drong er bij ons sterk op aan.'

4 augustus - Feest Jean-Marie-Baptiste Vianney = Pastoor van Ars, in 1859 , Frankrijk. Hij leed onder allerhande verzoekingen van de duivel, die hij `mijn vriend de duivel' noemde. Zijn leven is een aaneenschakeling van gebedsverhoringen, genezingen en voorspellingen. Daarbij had hij een bijzondere verering voor de pas in de Romeinse catacomben teruggevonden heilige martelares Filomena - † 4e eeuw; feest 10 augustus.

5 augustus - Feest Maria ter Sneeuw, jaar 432: gevierd wordt de kerkwijding van de Santa Maria Maggiore te Rome. In de Middeleeuwen ontstond er een legende rondom de bouwgeschiedenis van deze kerk. Maria zou aan Romeins edelman, Johannes of Giovanni geheten, de opdracht gegeven hebben om ter ere van haar een kerk in Rome te bouwen. Toen Giovanni aan haar vroeg waar hij moest komen te staan, gaf ze hem te kennen dat ze de plek met een wonder zou aanduiden. De volgende morgen - het was hartje zomer: 5 augustus - bleek er smetteloos witte sneeuw gevallen te zijn op de Esquilijnse heuvel: dat was dus de plaats die de Heilige Onbevlekte Maagd voor haar kerk had uitgekozen.

Een klein Mariakerkje, dat in de vorige eeuw door paus Liberius († 366) was gesticht. In die tijd was Maria als heilige juist in opkomst. Ze nam zeker nog niet zo'n grote plaats als nu.

De verering van Maria zou met ingang van 431 een grote vlucht nemen. In dat jaar werd er te Efese een groot oecumenisch concilie gehouden, waar bisschoppen van over de toenmalige, hele wereld bijeen waren. De afgelopen jaren was er in de Kerk veel gediscussieerd over de persoon van Jezus. En men was tot de slotsom gekomen dat Hij én God én mens was. Toen op dat front de rust een beetje weerkeerde, deed zich de volgende vraag voor. Wat betekende dit alles voor Maria, zijn moeder? Het Concilie van Efese vaardigde af dat Maria de eretitel toekwam 'Moeder Gods' (Theo-tokos). Vanaf dat moment gaat Maria een steeds groter plaats innemen in de devotie van het christenvolk, en dus ook in de afbeeldingen en de verhalen.

Paus Sixtus III († 440) trad aan in 432, één jaar na het Concilie. Hij liet onmiddellijk het bescheiden kerkje van Maria vergroten: Santa Maria Maggiore: de vergrote Santa-Mariakerk.

6 augustus - Jezus’ Gedaanteverandering (ook Transfiguratie) op de Berg Tabor; ca 33. Lukas 09,28-36: Ongeveer acht dagen na deze woorden nam Hij Petrus, Johannes en Jakobus met zich mee en besteeg de berg om er te bidden. Net als Mozes bestijgt ook Jezus de berg om dichtbij God te zijn en te bidden. 

De gedaanteverandering op de Tabor en die in Gethsemani zijn a.h.w. de positief en de negatief van dezelfde foto. Enkele opvallende overeenkomsten: in beide verhalen figureren dezelfde drie leerlingen; in beide verhalen vallen ze in slaap! Beide verhalen spelen zich af op een berg. In Gethsemani bidt Jezus tot de 'Vader', hier komt het woord vanuit de hemel tot de 'zoon'. Op de Tabor wordt gesproken over Jezus' uitgang te Jeruzalem; in Gethsemani is die ingezet. 

Overigens is Lukas de evangelist van het gebed. Jezus was ook in gebed toen Hij uit het water van de Jordaan opsteeg, en dezelfde stem uit de hemel klonk... Lukas' evangelie heeft de meeste instructies over het gebed van de 4 evangelies.

29 Terwijl Hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit.

Bij Mozes viel de glans van Gods geheim van zijn gelaat af te lezen, bij Jezus komt ze van binnen uit!

Bron: www.heiligen.net 

Van wie kan ik hulp verwachten ...                                                                               

Een krachtig gebed is ook de Lofprijzing!

Lofgebeden  brengen ons dichter bij God en vervullen onze zielen met Zijn aanwezigheid, licht en vrede. Daarom zijn ze een krachtig middel om de duivel uit te drijven. De heilige Engelen van God zingen zonder ophouden het Sanctus...

Sanctus, Sanctus, Sanctus                        Heilig, Heilig, Heilig,
Dominus Deus Sabaoth                             Heer God van de hemelse Machten,
Pleni sunt caeli et terra                              Vol zijn Hemel en aarde
Gloria tua, hosanna in excelsis                 Van Uw heerlijkheid, hosanna in den hoge
Benedictus qui venit in nomine Domini     Gezegend is Hij die komt in de naam des Heren
Hosanna in excelsis                                  Hosanna in den Hoge.

Door samen met hen God te loven en te prijzen zijn we meer verenigd met hen en worden we geholpen door hun bescherming. Dit gebed drukt ook de eerbiedwaardige vrees uit die een bijzondere bescherming met zich meebrengt, zoals de psalm ons leert: “De Engel des Heren omringt hen die Hem vrezen, en bevrijdt hen” (Ps. 34,7).

Bovendien zijn gebeden van dankzegging ook een krachtige bron van bescherming.

De H. Paulus zegt in dit verband: 

Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus”. Fil 4,6-7. www.heilige-michael.nl/alle-posts

Gebed gevraagd

Als Katholieken is het onze plicht om voor vrede te bidden...Voor christenen, die in conflict gebieden wonen. Voor hen die in vredesmissies  werken en hun gezinnen. Voor de volken in het Midden-Oosten, waar velen onnodig lijden, in angst leven en gevaar lopen. Bidden we dat er  een vreedzame oplossing gevonden mag worden, dat landen zich niet laten meesleuren in de strijd. 

Bidden voor hen die lijden onder het Coronavirus, dat dit virus spoedig teneinde mag komen. Laten we extra bidden voor onze  regeringsleiders dat zij wijze beslissingen nemen. Bidden wij dat volken zich bekeren.

Bidden wij voor de priesters, om heiligheid en vragen wij om roepingen.

Bidden wij voor minderjarige meisjes, die ontvoerd worden, tot bekering en huwelijk gedwongen worden, speciaal voor Huma en Maira in Pakistan. Amen

Christenen kunnen nooit alleen zijn. Geen enkele ziekte of crisis heeft de kracht om ons te scheiden van de liefde van Christus, die Liefde  alleen ondersteunt ons. Wij zijn een volk dat blijvend hoop zal hebben!

De huidige pandemie maakt deel uit van het kruis dat we dragen. Laten we onder zijn gewicht niet struikelen, noch aarzelen. Het kruis omarmen zodat het ons zal zuiveren, waardoor de liefde van Christus die alle dingen overwint, voor altijd zegevierend zal stralen.

Een priester in Zuid-Amerika vraagt ons de rozenkrans aan te bieden voor een coronapatiënt, arts of verpleegkundige. Velen sterven alleen en de helpers zijn bang: “O Jezus, voor Uw liefde, voor de bekering van de zondaars en voor het heil van de zielen bied ik U deze heilige rozenkrans aan. Vandaag in het bijzonder voor een persoon die stervende is, zodat U in het gezelschap van de Maagd Maria zijn ziel ontvangt op het moment van zijn dood. Ik bied U deze Heilige Rozenkrans aan voor de artsen, verpleegsters, priesters, zusters en al het personeel dat in ziekenhuizen werkt om de zieken te verzorgen. Moge Jezus deze rozenkrans van hoop ontvangen en ons redden”. Bron: www.kerkinnood.nl 

Gebed voor de stervenden

Zovele zielen sterven in eenzaamheid en zonder de laatste sacramenten.                                                                          H. Catharina van Siena                                                                                                                                                                                                                         

Allergoedertierendste Jezus, Gij, Die brandt van een zo vurige liefde voor de zielen, ik smeek U bij de doodsstrijd van Uw Allerheiligst Hart en bij de smarten van Uw Onbevlekte Moeder: zuiver in Uw kostbaar Bloed de zielen van de zondaars van de gehele wereld die nu in doodsstrijd zijn, en vandaag of vannacht nog zullen sterven. Hart van Jezus in doodsstrijd, heb medelijden met de stervenden. Medelijdend Hart van Moeder Maria, bid voor alle stervenden dat ze niet verloren zullen gaan.

Akte van Liefde tot redding van de zielen 
Jezus, Maria en Jozef, ik bemin U, redt de zielen, redt de priesters.

Gebedje voor overledene(n) 
Heer geef zijn/haar ziel de eeuwige rust, moge het eeuwige Licht hem/haar verlichten, opdat hij/zij moge rusten in vrede. Amen. 

Gebed voor de zielen in het vagevuur
Hemelse Vader, ik bid U voor alle zielen die nog een tijd van loutering ondergaan in het vagevuur. Ontferm U over hen, die hun fouten oprecht betreuren, die bidden voor hun verlossing en vol verlangen naar U uitzien. Heer, vergeef hen de aardse zwakheden die zij hadden. Ik bid U daarbij vooral voor mijn overleden familieleden, dierbaren en bekenden en alle zielen van onze stamboom in zover zij nog niet bij U zijn. Ik bid U voor alle vergeten zielen, de onbekende zielen, alle zielen voor wie niemand bidt, en voor allen die al zo lang in het vagevuur zijn. O Heer, wees hen barmhartig, reinig hen van zondesmet, en mogen velen van hen weldra verschijnen bij het licht van Uw heilig Aanschijn. Heer, geef hun ziel de eeuwige rust, en moge het Eeuwige Licht hen verlichten, opdat zij mogen rusten in vrede. Amen.

Gebed van St. Gertrudis de Grote
Eeuwige Vader, ik offer U het kostbaarst Bloed van Uw Goddelijke Zoon, onze Heer Jezus Christus, in eenheid met alle heilige Missen die vandaag in de wereld worden opgedragen, voor de zielen in het vagevuur, voor de stervenden, voor de zondaars in de wereld, voor de zondaars in de universele Kerk en de zondaars thuis en in mijn familie. Amen.
 gebeden-site.jouwweb.nl

Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd, wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel, wij smeken ootmoedig dat God zijn macht doet gevoelen en gij vorst van de hemelse legerscharen, drijf satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

Heiligdom O.L.V. ter Nood

In de Kapel is dagelijks gelegenheid tot Eucharistische aanbidding van 15-16 uur en het ontvangen van het Sacrament van Boete en Verzoening dagelijks van 14.00 - 15.30 uur.

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons.
Rector Jeroen de Wit       www.olvternood.nl/vieringen